Ερώτηση

878ΑΑ. Τον Φλεβάρη 2012 κατατέθηκε καταστατικό στη ΔΟΥ με το οποίο έγινε σύσταση συμπλοιοκτησίας από 4 συμβαλλόμενους. Αντικείμενο εργασιών της συμπλοιοκτησίας ήταν η αλιεία ψαριών που διατίθενται νωπά ή απλής ψύξης. Το σκάφος είναι ξύλινο, μήκος 6.9 μ., 2.13 κόρους, έτος ναυπήγησης 1984. Τον 8/2012 έγινε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των 4 παραπάνω συμβαλλομένων (ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές του σκάφους - βάρκας) και των νέων αγοραστών. Σκοπός ήταν η πώληση του σκάφους. Δηλαδή οι 4 αρχικοί ιδιοκτήτες πούλησαν, παρέδωσαν και μεταβίβασαν κατά πλήρη κυριότητα το σκάφος σε 2 άλλους ανθρώπους. Το έσοδο από την πώληση ήταν €4000. Τα ερωτήματα μου είναι:

1. Πρέπει να γίνει επιπλέον και διακοπή εργασιών της συμπλοιοκτησίας (π.χ. επωνυμία: Παπαδόπουλος & ΣΙΑ) στην ΔΟΥ όπως γίνεται στις ατομικές επιχειρήσεις ή δεν υφίσταται θέμα διακοπής εργασιών;

2. Όσον αφορά το έσοδο €4000 από την πώληση του σκάφους, δηλώνεται από τους πωλητές; Αν ναι, σε ποιο κωδικό του Ε1; (αναφέρομαι στους αρχικούς συμπλοιοκτήτες)

Ελπίζω να ήμουν πιο σαφής αυτή την φορά.

 

Απάντηση

 

1. Σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1102/2005 :

«Άρθρο 1
Δήλωση Έναρξης Εργασιών

1. Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) όπως ισχύει, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δήλωση έναρξης εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη δε θεωρείται συναλλαγή.

Ειδικά τα Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης εργασιών εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού ή την ημερομηνία σύστασης στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση.

……….

 

Άρθρο 6
Δήλωση Διακοπής Εργασιών

1. Τα Φυσικά Πρόσωπα της παρούσας υποχρεούνται να υποβάλλουν, εντός 10 ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών».Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων υποβάλλουν την ίδια δήλωση εντός τριάντα ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους.

2. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ενεργό ανάμιξή τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Πριν από τη σχετική καταχώριση της δήλωσης διακοπής εργασιών στο υποσύστημα Μητρώου ακυρώνονται υποχρεωτικά τα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ..

4. Με τη δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται υποχρεωτικά και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέματα της επιχείρησης πάγια ή εμπορεύσιμα.»

2. Από τη διατύπωση της ερώτησής σας, συμπεραίνουμε ότι κατά τη σύσταση της συμπλοιοκτησίας έχετε προβεί σε έναρξη εργασιών στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Επειδή με τη πώληση του σκάφους τεκμαίρεται η διάλυση της συμπλοιοκτησίας είστε υποχρεωμένοι να προβείτε στην υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1102/2005 που αναφέρονται παραπάνω.

 

3. Σχετικά με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας το έσοδο από τη πώληση του πλοίου μπορείτε να το καταχωρήσετε στους κωδ.781/782 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.