Ερώτηση

744ΑΑ. Ευχαριστούμε για την καλή δουλειά που  κάνετε και για τις απαντήσεις που μας  δίνετε επιχείριση που κάνει αναγομώσεις  μελανιών εκτυπωτών και πώληση μελανιών  εκτυπωτών όταν συμπληρώσει το όριο για  απογραφή κάνει απογραφή  η είναι στις  εξαιρέσεις; Ευχαριστώ.

 

Απάντηση

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ(Ν.4093/2012) προβλέπεται:

«16. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων τηρεί:
α) Βιβλίο εσόδων - εξόδων.
β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Τα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου δεν ανάγονται σε ετήσια βάση.»

 

Όπως διευκρινίστηκε με την ερμηνευτική ΑΥΟ ΠΟΛ.1004/2013:

«Παράγραφος 16.
Τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων και βιβλίου απογραφών.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, ο πιο πάνω υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, υποχρεούται να τηρεί:

α) Βιβλίο εσόδων-εξόδων

β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από τη πώληση αγαθών ξεπέρασαν το όριο του ποσού 150.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για την υποχρέωση ή μη σύνταξης απογραφής τα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, δεν ανάγονται σε ετήσια βάση.

Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές αποφάσεις περί απαλλαγής ορισμένων υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών της Β΄ κατηγορίας από την τήρηση βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής κατά την 31/12, εξακολουθούν να ισχύουν

 

2. Έτσι, ισχύει η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1134/14-12-2004 με την οποία ορίστηκε:

 

«Α. Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. έχουν δε ως κύριο αντικείμενο των εργασιών τους (άνω του 50% του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων) μία από τις πιο κάτω δραστηριότητες, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 και στο εξής:

……….

23. Εμπορία ειδών Χαρτοπωλείου (φάκελοι, γραφική ύλη, κ.λπ.) ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων (πώληση χονδρική - λιανική).

…………»

 

 

Η δραστηριότητα της επιχείρησης σύμφωνα με την περιγραφή σας καλύπτεται από τους ΚΑΔ

46.49.23.15  Χονδρικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών

46.49.23.16  Χονδρικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών της υποκατηγορίας

46.49.23  Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών και

47.62.63.17  Λιανικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών

47.62.63.18  Λιανικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών της υποκατηγορίας

47.62.63  Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών,

3. Συνεπώς, σύμφωνα με την περ. 23 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1134/2004, δεν υποχρεούστε στην τήρηση βιβλίου απογραφής, ακόμη και αν τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών ξεπέρασαν το όριο του ποσού 150.000 ευρώ, αρκεί η δραστηριότητα αυτή να είναι το κύριο αντικείμενο της εταιρείας (πάνω από το 50% των ακαθάριστων εσόδων της).

 

Η ομάδα της AST BOOKS.