ΠΟΛ. 1028/19.03.2010

 Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης και καταβολής του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) - θέρμανσης και καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010

ΠΟΛ. 1028

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α΄

       
 
       
Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

:

:

:

:

Σίνα 2-4

106 72 ΑΘΗΝΑ

Α. Γιαννακούλη

210-3642922

210-3642251

   
         

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης και καταβολής του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) - θέρμανσης και καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του φόρου αυτού »

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/92 (ΦΕΚ Α΄34), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις, για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3828/2010 : « Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων» που κατατέθηκε στις 9. 2. 2010 και ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων στις 16. 2. 2010 ( ΦΕΚ Α΄31 / 25.2.2010 ) .

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την καταβολή του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) – θέρμανσης και την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL) – θέρμανσης κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης εφαρμογής της αύξησης του συντελεστή του ΕΦΚ και της πράξεως καταλογισμού αυτού.

5. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνουμε μέχρι 9 Απριλίου 2010 την προθεσμία υποβολής δήλωσης και καταβολής του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) – θέρμανσης κατά την 8η Φεβρουαρίου 2010, που κανονικά έληγε στις 15 Μαρτίου 2010.

2. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) – θέρμανσης κατά την 8η Φεβρουαρίου 2010 και της πράξεως καταλογισμού του φόρου αυτού όπως τα υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

Η δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ( Δ.Ο.Υ )της έδρας του επιτηδευματία έως 9 Απριλίου 2010. Μετά την είσπραξη του ποσού του ανωτέρω φόρου ένα αντίτυπο επιστρέφεται στο φορολογούμενο.

Αν δεν επαρκεί ο χώρος της δήλωσης για την αναγραφή των εγκαταστάσεων του υπόχρεου ή τρίτου μπορεί να χρησιμοποιείται κατάσταση είτε χειρόγραφη είτε μηχανογραφική από Η/Υ με ίδια γραμμογράφηση η οποία θα επισυνάπτεται.

Μέχρι να τυπωθούν τα επισυναπτόμενα έντυπα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες αυτών.

Στο έντυπο της πράξεως καταλογισμού και στο πίσω μέρος αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ