Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης, κατόπιν της με ΑΠ 2781/29.8.2013 «Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού» του Ειδικού Διαχειριστή του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. για τις θέσεις ΙΙΙ.2- ΠΕ Διευθυντές Παραγωγής Αττικής και Θεσσαλονίκης.

H ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν συνιστά πρόσληψη των επιτυχόντων, καθώς απαιτείται η επιβεβαίωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις συμμετοχής τους, με την προσκόμιση και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αυτά που θα προσκομισθούν δεν αποδεικνύουν τα δηλωθέντα κριτήρια ή τις ιδιότητες πρόσληψης ο υποψήφιος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.

Αποτελέσματα διαγωνισμού