Ερώτηση

388ΑΑ. Υποκατάστημα αλλοδαπής ΕΠΕ αναλαμβάνει την προώθηση προϊόντων laptop της μητρικής που εδρεύει στην Σιγκαπούρη στην Ελλάδα . Έτσι αναλαμβάνει την διαφήμιση, προώθηση, επισκευή των προϊόντων της εταιρίας στη ΕΛΛΑΔΑ τα οποία και τιμολογεί στην συνέχεια την μητρική με μια επί πλέον την αμοιβή. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται : Δαπάνες μισθοδοσίας, Έξοδα διοίκησης, Έξοδα επισκευών, Έξοδα μεταφοράς και Έξοδα marketing. Εάν στο παραπάνω μοντέλο η τιμολόγηση των εξόδων καθώς και η προμήθεια στην μητρική έχει ΦΠΑ και που καταβάλλεται;

 

Απάντηση

Από την ερώτηση προκύπτει κατά τη γνώμη μας, ότι πρόκειται για πρόσωπο (υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας) με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και το ζητούμενο είναι η υπαγωγή ή όχι σε ΦΠΑ των υπηρεσιών που αυτό τιμολογεί στην μητρική εταιρία. Το υποκατάστημα λοιπόν είναι πρόσωπο υποκείμενο στο ΦΠΑ αντίθετα με τη μητρική εταιρία η οποία λόγω τόπου εγκατάστασης (Σιγκαπούρη) δεν είναι υποκείμενη  σε ΦΠΑ.

Το άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) ορίζει ότι:

«2. Γενικοί κανόνες
Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:
α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, εί­ναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.
β) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος που βρίσκε­ται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη αυτή εγκατάσταση. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του παρέχοντος.»

Άρα οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το υποκατάστημα προς το κεντρικό υπάγονται σε ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται στην Ελλάδα.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.