Αριθ. πρωτ.: 2 / 5068 / 0026 / 06.09.2013

ΘΕΜΑ : «Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης»

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας 509587/8-1-2013

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με τη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης που απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 21 του ν.2362/1995 (Α.247), όπως ισχύει, για τη νόμιμη έκδοση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων, διευκρινίζονται τα εξής:

1. α. H βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα, για τη δέσμευση της αναγκαίας πίστωσης είναι πράξη διαφορετική από την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (παρ.1 & 2 αρθ.21 ν.2362/1995 και π.δ.113/2010), παρέχεται πριν από την έκδοση της κανονιστικής διοικητικής πράξης (κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού ανώτατου ορίου ημερών εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλων του ΕΟΤ εν προκειμένω) και αναγράφεται στο προοίμιο αυτής. [Σχετική η αριθ. 2/91118/0026/29-12-2010 Εγκύκλιός μας, παρ. XII (ΑΔΑ: 4ΙΙΛΗ-Ε6), που σας έχει κοινοποιηθεί].

β. Δεδομένου λοιπόν ότι η ανωτέρω κ.υ.α. καθορίζει τον ανώτατο αριθμό ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό των υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ., του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και των συνεργατών τους ετησίως, η βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης θα πρέπει να αναφέρεται σε όλη την εγγεγραμμένη πίστωση των σχετικών Κ.Α.Ε. του εκτελούμενου, κατά το έτος έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ.

2. α. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης και την έκδοση της σχετικής ατομικής διοικητικής πράξης (έγκριση μετακίνησης στην προκειμένη περίπτωση) και βασίζεται εκτός των άλλων και στην εν λόγω κ.υ.α.

β. Με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δεσμεύεται το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη συγκεκριμένη μετακίνηση, δεδομένου ότι δέσμευση ολόκληρου του ποσού της πίστωσης των οικείων ΚΑΕ διενεργείται μόνο για τις προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρετικές περιπτώσεις (μισθοδοσία, μισθώματα, κ.λπ.).

Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.

Με εντολή Αναπλ. Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευάγγελος Βεκρής