Ερώτηση

869ΑΑ. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με εταιρεία συσκευασίας - αποθήκευσης - διαλογής μήλων τα εξής:

1) Η επιχείρηση παραλαμβάνει από τους αγρότες με Δ.Α. δικό τους όταν είναι με βιβλία και με Δ.Α. παραλαβής δικό μας όταν ο αγρότης δεν έχει βιβλία με αιτιολογία, παρακαταθήκη και πιθανή πώληση. Στη συνέχεια αφού διαλογίσει  - συσκευάσει - αποθηκεύσει τα πουλάει σε τρίτες χώρες μετά από διάστημα τεσσάρων μηνών. Το ερώτημα είναι πότε θα κόψει εκκαθάριση προς αυτούς;

2) Τα μήλα φεύγουν κυρίως στο εξωτερικό (τρίτες χώρες). Η επιχείρηση επειδή εξάγει σε τρίτες χώρες έβγαλε απαλλακτικό ΦΠΑ και κόβει στους αγρότες με βιβλία απαλλακτικό στην εκκαθάριση. Το ερώτημα είναι εάν είναι σωστό.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ΚΦΑΣ, προβλέπονται τα εξής:

“1. Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών:

α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας,

β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του,

γ) επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του.

δ) επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής.

2. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασμό τους.

3. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο
. Για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα εκδίδουν δελτία αποστολής μόνον, όταν τα διακινούν με δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται.”

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, από τη στιγμή που δεν εκδίδουν οι αγρότες Δ.ΑΠ., όπως όφειλαν, ορθώς εκδίδεται εσείς.

Όσον αφορά την αιτιολογία του Δελτίου, σύμφωνα με το έγγραφο 1093988/663/0015/3.2.2006, ισχύουν τα εξής:

“Απαντώντας στην από 6-10-2005 αίτησή σας, με την οποία ερωτάτε: α) εάν σε περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων με Δ.Α. σε Ν.Π.Δ.Δ. με σκοπό την παρακαταθήκη, είναι δυνατόν να ακολουθήσει αργότερα σε απροσδιόριστο χρόνο, η έκδοση τιμολογίου για την πώληση των προαναφερομένων εμπορευμάτων, β) (...)

1. Η έννοια της παρακαταθήκης δεν ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), αλλά αντιμετωπίζεται ως συνώνυμη της φύλαξης. Η παρακαταθήκη ως έννοια ορίζεται από τον Α.Κ. και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 822 αυτού είναι σύμβαση με την οποία ο ένας από τους αντισυμβαλλόμενους (θεματοφύλακας) παραλαμβάνει από τον άλλο (παρακαταθέτη) προς φύλαξη κινητό πράγμα, με την υποχρέωση απόδοσής του όταν αυτό ζητηθεί. Επομένως εφόσον στα ΔΑ αναγράφεται ως σκοπός διακίνησης η ένδειξη ''Παρακαταθήκη'' νοείται η αποστολή για φύλαξη και όχι η αποστολή με σκοπό την πώληση στο χρόνο που θα βρεθεί αγοραστής και κατά συνέπεια με βάση το προαναφερθέν Δ.Α., δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσει τιμολόγηση. Σημειώνουμε ότι, το τιμολόγιο για την πώληση αγαθών σε Ν.Π.Δ.Δ., μπορεί να εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών.(...)”

 

Ακόμη, σύμφωνα με την εγκύκλιο  Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987, ισχύει ότι:”Η παρακαταθήκη δεν θεωρείται παράδοση γιατί την κυριότητα των προϊόντων την κατέχει ο ιδιοκτήτης του προϊόντος και δεν ανήκει στον αγοραστή. Γι’ αυτό τον λόγο δεν αποτελεί παράδοση αγαθού.”

 

Όταν ο αγοραστής έχει ήδη την κατοχή του αγαθού, λόγω άλλης έννομης σχέσης (π.χ. μίσθωση, παρακαταθήκη) ή όταν κατά το χρόνο της παράδοσης συμφωνείται να παραμείνει ο πωλητής κάτοχος του πράγματος π.χ. ως μισθωτής αυτού, η παράδοση συντελείται κατά το χρόνο της σχετικής συμφωνίας. Τα αυτά ισχύουν αναλόγως και προκειμένου περί διαδοχικών πωλήσεων του αυτού πράγματος όπου μόνο ο τελευταίος αγοραστής επιλαμβάνεται υλικά αυτού. “

 

Περαιτέρω, από την περιγραφή που κάνετε στην ερώτηση , θεωρούμε ότι στην περίπτωσή σας έχει εφαρμογή η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ, η οποία ορίζει τα εξής:

“7. Τα αγαθά που παραλαμβάνονται από τρίτο προς πώληση ή προς επεξεργασία για λογαριασμό του καταχωρούνται, κατ’ είδος και ποσότητα σε διπλότυπη κατάσταση κατά εντολέα. Στην ίδια κατάσταση καταχωρούνται κατ’ είδος, ποσότητα και αξία τα αγαθά που πωλούνται ή παραδίδονται μετά την επεξεργασία, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του τρίτου, ο Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκκαθάριση. Την τελευταία ημέρα κάθε μήνα εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των πωλήσεων ή της αμοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α., η προμήθεια που αναλογεί, ο Φ.Π.Α. της προμήθειας, καθώς και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα. Η εκκαθάριση με το ένα αντίτυπο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπανών, που εκδόθηκαν στο όνομα του εντολέα και αναγράφονται αναλυτικά στην κατάσταση, αποστέλλονται στον εντολέα μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του μήνα της εκκαθάρισης και προκειμένου για τον τελευταίο μήνα της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα. Η εκκαθάριση και η κατάσταση, ως προς τον εντολέα, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώλησης αυτού. Η πιο πάνω κατάσταση μπορεί να μη συντάσσεται εάν τα στοιχεία της αναγράφονται στην εκκαθάριση.”

Σύμφωνα  με όλα τα παραπάνω, η εκκαθάριση θα πρέπει να εκδίδεται μέχρι την τελευταία ημέρα κάθε μήνα.

Σε περίπτωση που θελήσετε να ακολουθήσετε τη διαδικασία με την έκδοση Δελτίων “σε παρακαταθήκη”, η παράδοση και άρα η τιμολόγηση των αγαθών θα πρέπει να γίνει κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η συμφωνία πώλησης μεταξύ εσάς και των αγροτών (π.χ στο 4μηνο).

 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΟΛ 1262/1993, προβλέπεται ότι:

Άρθρο 3

Απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές
“(…) 2. Για τον υπολογισμό του ορίου απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά ποσά των οικείων τιμολογίων ή άλλων στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που επέχουν θέση τιμολογίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, συναλλαγματικές διάφορες .(...)”

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, μπορείτε να εκδίδετε το απαλλακτικό με βάση την εκκαθάριση.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.