Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 54 / 12.09.2013

Θ Ε Μ Α : «Διευκρινίσεις, σχετικά με το χρόνο διατήρησης της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας».

ΣΧΕΤ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ : 89/1993 & 22/2013, περί εκκαθάρισης αρχείων.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το χρόνο διατήρησης αντιγράφων βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, σας γνωρίζουμε, ότι είναι (5) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 της Φ21/116/4-7-2000 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 839/τ.Β΄/10/7/2000) και τις εγκυκλίους 45/2001 & 97/2011της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων.

Η ανωτέρω κανονιστική διάταξη, ως νεώτερη και ειδικότερη, κατισχύει του Π.Δ. 128/1986, στο οποίο ο χρόνος διατήρησης ορίζονταν σε (1) έτος.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται, ότι ορισμένα καταστρεπτέα έγγραφα ή στοιχεία κ.λ.π., που αποδεικνύουν δικαιώματα, υποχρεώσεις και γενικά έννομες συνέπειες στις σχέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τρίτους, μπορούν να διατηρηθούν στην Υπηρεσία για μεγαλύτερο χρόνο από αυτόν που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 3 του Π.Δ. 768/1980 και του 2 του Π.Δ. 128/86.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ