Ερώτηση

633ΑΑ. Καλησπέρα. Θα ήθελα την βοήθειά σας για το ακόλουθο θέμα: Εταιρεία με ΑΦΜ σε χώρα της ΕΕ αναθέτει σε Ελληνική εταιρεία -υπεργολάβο την συναρμολόγηση συστήματος ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την σύνδεση αυτού σε εργοστάσιο -ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο εξοπλισμός παραδίδεται από τον πελάτη στον Έλληνα υπεργολάβο ο οποίος αφού τον συναρμολογήσει θα τον παραδώσει και θα τον θέσει σε λειτουργία επί του ακινήτου εντός Ελλάδος. Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί δεν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ακινήτου αλλά οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αποσυνδεθεί για χρήση σε άλλη εγκατάσταση. Η Ελληνική εταιρεία - υπεργολάβος υποχρεούται να χρεώσει ΦΠΑ στον πελάτη της, εταιρεία με ΑΦΜ σε χώρα της ΕΕ για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την παρ. α΄ παρ.2 άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000):

 

«α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί µε την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η µόνιµη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.»

 

Επίσης όπως έγινε δεκτό  με το Δ14Β 1157321 ΕΞ 2012/15-11-2012 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), όπως αυτό ισχύει από 1.1.2010, ο τόπος παροχής και συνεπώς φορολόγησης υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες από την 93η σύσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΦΠΑ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 398 της Οδηγίας για το ΦΠΑ με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, ακίνητο για τις ανάγκες του ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών θεωρείται, μεταξύ άλλων, και «...κάθε κτίριο ή κατασκευή στερεωμένα στο ή μέσα στο έδαφος πάνω η ή κάτω από το επίπεδο της θάλασσας το οποίο δεν μπορεί εύκολα να λυθεί ή να μετακινηθεί» καθώς και «... κάθε είδος, εξοπλισμός ή μηχανή μόνιμα εγκατεστημένα σε ένα κτίριο ή κατασκευή, τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν χωρίς να καταστρέψουν ή να μεταβάλουν το κτίριο ή την κατασκευή».

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες της 93η σύσκεψης της Επιτροπής ΦΠΑ θεωρείται ως υπηρεσία συναφής με ακίνητο και «.η εγκατάσταση ή συναρμολόγηση μηχανών ή εξοπλισμού, τα οποία μετά την εγκατάσταση ή συναρμολόγησή τους, χαρακτηρίζονται ως ακίνητη περιουσία»

…….»

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην περίπτωση που ο εξοπλισμός που αναφέρεται μετά την εγκατάστασή ή συναρμολόγησή του δεν χαρακτηρίζεται ως ακίνητη περιουσία τόπος παροχής της υπηρεσίας θεωρείται ο τόπος εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας και το εκδιδόμενο παραστατικό θα είναι χωρίς ΦΠΑ.

 

Σε κάθε τέτοια περίπτωση βέβαια, ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, στην οποία σας συνιστούμε να απευθυνθείτε για μεγαλύτερη διασφάλισή σας.

Η ομάδα της AST BOOKS.