Ερώτηση

621ΑΑ. Αγαπητοί φίλοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με ΝΠΜΚ χαρακτήρα με βιβλία Β' κατηγορίας και ένταξη σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εάν οι εισφορές των μελών και τα πολύ λίγα έσοδα που προκύπτουν από τους τόκους καταθέσεων των εισφορών των μελών αυτού, είναι έσοδα τα οποία καταχωρούνται στην περιοδική και εκκαθαριστική ΦΠΑ. Ακόμη εάν είναι έσοδα τα οποία καταχωρούνται και στο έντυπο Ε3 της φορολογίας και είναι έσοδα από κέρδη εμπορικής επιχείρησης. Εγώ πιστεύω ότι μπαίνουν μόνο στο έντυπο Φ01 - 012. Περιμένω απάντησή σας.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την περίπτωση ιε του άρθρου 22 του ν.2859/2000 απαλλάσσονται από το φόρο:

η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής, από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού.

 

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1071/2002, θα αναγράψετε τα ποσά αυτά στον κωδικό 310 της περιοδικής δήλωσης:

 

ΚΩΔ.310. Γράφεται η αξία εκροών που απαλλάσσονται χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Περιλαμβάνονται ακόμα και οι εξαιρούμενες του Φ.Π.Α. εκροές. Ετσι στον κωδικό αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:

1) Ολες οι πράξεις του άρθρου 22 του ν.2859/2000, εκτός από:

α) των περ.λ και λγ της παρ.1 (κωδ.309) και
β) των περ.ιθ, κ, κα, κγ,κδ, κε της παρ.1 του ίδιου άρθρου, εφόσον ο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή συνδέονται με εξαγόμενα αγαθά.


Επίσης, θα τα μεταφέρετε στον κωδικό 311

 

ΚΩΔ.311. Γράφεται το άθροισμα των κωδ.307-310.

 

Και τέλος, όσον αφορά την εκκαθαριστική δήλωση:

Κωδ. 611. Την αξία των εκροών χωρίς δικαίωμα έκτπωσης του φόρου των εισροών τους, των απαλλασσομένων και εξαιρουμένων (π.χ. επιδοτήσεων που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία, πωλήσεων βιομηχανοποιημένων καπνών, ενοικίων, μέρισμα δικηγόρων κ,λ.π.). Επίσης, την αξία των παραδόσεων ακινήτων που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 και την περ. λα', της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Κωδ. 612. Το άθροισμα των κωδ. 607 έως 611.

 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 99 του νόμου 2238/1994 αντικείμενο του φόρου είναι:

 

Σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το καθαρό εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδα τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα έσοδα αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν ως έσοδα  από εμπορική δραστηριότητα, αλλά ως έσοδα εκπλήρωσης του σκοπού σας.

 

Οι, δε, τόκοι θεωρούνται εισόδημα από κινητές αξίες και όχι από εμπορική δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 24, § 1 του ΚΦΕ:

''Εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει:

γ) Από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης τοις μετρητοίς ή εγγύησης, καθώς και κάθε τίτλου χρεωστικού με υποθήκη, ενέχυρο ή όχι, από εκείνους που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις α' και β'.''

Όσον αφορά τη μεταφορά των ποσών αυτών στο Ε3  σας παραθέτουμε το ακόλουθο από την ενότητα  «Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών;

 

Πότε συνυποβάλλεται το έντυπο Ε3;

Όσοι δηλώνουν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις (Πίνακας Γ.γ.) ή και εισοδήματα από γεωργικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις (Πίνακας Δ) είναι υπόχρεοι να συνυποβάλλουν Έντυπο Ε3.

 

Συνεπώς, όπως σωστά αναφέρετε στην ερώτησή σας, οι συνδρομές και οι τόκοι δεν αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και δε θα δηλωθούν στο Ε3, αλλά μόνο στο Φ01-012.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.