Αριθμ. Δ6Α 1137134 ΕΞ 09.09.2013

(ΦΕΚ Β' 2274/12-09-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του N. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 τηςυποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) και της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ίδιου νόμου,

β) του Α.Ν. 1819/1951 (ΦΕΚ Α΄ 149) «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του N. 1041/1980 (ΦΕΚ Α΄ 75) και ισχύουν σήμερα,

γ) του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει,

δ) του N. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

ε) του Π.Δ. 551/1988 (ΦΕΚ Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία τους σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,

ζ) της υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του N. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η) του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως ισχύει,

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο «πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2.α) Τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 2011/20.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2111), Δ6Α 1133062 ΕΞ 2011/21.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2241), Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2739), Δ6Α 1133220 ΕΞ2012/24.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 465), Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2828), Δ6Α 1004645 ΕΞ 2013/10.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ 2013/12.3.2013 (ΦΕΚ Β΄ 567) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1092785 ΕΞ 2013/6.6.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν,

β) τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1144729 ΕΞ 19.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2828), Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3042) και Δ6Α 1000737 ΕΞ 3.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 69) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν,

γ) την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2043) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1131769 ΕΞ 2013/28.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2136) όμοια,

δ) την υπ’ αριθμ. 1080841/6986/0016/11.9.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1397) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών»,

ε) την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1212/23.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3338) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.».

3. Το υπ’ αριθμ. ΔΠΕΙΣ Δ 1134006 ΕΞ 2013/3.9.2013 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογικών συναλλαγών και εξυπηρέτησης των φορολογουμένων για την πληρωμή των υποχρεώσεών τους, στις περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής αυτών σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ. και μέχρι την ολοκλήρωση ένταξης όλων των πληρωμών σε αυτά.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Συμπληρώνουμε τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2552), Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2828) και Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2828) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν, προσθέτοντας στην υποπαράγραφο δ΄ της παραγράφου 1 κάθε μιας από αυτές, περίπτωση VII, ως εξής:

«1.δ) VII. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.
Είσπραξη εσόδων, με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α΄, μόνο για τα έσοδα των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ.
Η προαναφερθείσα είσπραξη διενεργείται αποκλειστικά με επιταγές ή με την χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Οι επιταγές οπισθογραφούνται από υπάλληλο του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, στον οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα αυτό με ημερήσια διαταγή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, εφόσον τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή που παρέχεται από τους Δήμους και εφόσον η Δ.Ο.Υ. υποδοχής έχει ενταχθεί στο νέο TAXIS και έχει λειτουργήσει ως ενοποιημένη μηχανογραφικά με την Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία.».

2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ. που ασκούνται από τα Γραφεία αυτών, που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασής τους, στις έδρες ή σε περιοχές Δήμων, αποτελούν, από την ημερομηνία ισχύος της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2043) απόφασής μας, αρμοδιότητες των νέων Τμημάτων των Δ.Ο.Υ.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2552), Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2828) καιΔ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2828) υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ