Αριθμ. Δ6Α 1137252 ΕΞ 09.09.2013

(ΦΕΚ Β' 2274/12-09-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του N. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του N. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του N. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, Ν. 4093/2012 και Ν. 4127/2013»,

β) της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του N. 4002/2011,

γ) των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του N. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013,

δ) του Π.Δ. 551/1988 (ΦΕΚ Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει,

ε) του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία τους σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,

στ) της υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του N. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 4 του άρθρου 35 του N. 4141/2013,

ζ) του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως ισχύει,

η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο «πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1131253 ΕΞ2011/20.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2111), Δ6Α 1133062 ΕΞ2011/21.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2241), Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2739), Δ6Α 1133220 ΕΞ2012/24.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 465), Δ6Α 1130258 ΕΞ2012/20.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2552), Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2828), Δ6Α 1144680 ΕΞ2012/19.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2828), Δ6Α 1004645 ΕΞ2013/10.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 22) και Δ6Α 1044519 ΕΞ2013/12.3.2013 (ΦΕΚ Β΄ 567) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1092785 ΕΞ2013/6.6.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1133106ΕΞ2011/21.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1148245ΕΞ2011/31.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2569) και Δ6Α 1166057ΕΞ2013/30.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2785) όμοιες και την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/6.6.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1404) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4. Τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1169781ΕΞ2012/24.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3434), Δ6Α 1010856ΕΞ2013/18.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 132) και Δ6Α 1035825 ΕΞ2013/25.2.2013 (ΦΕΚ Β΄ 549) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και τις υπ’ αριθμ. Δ6Α 1082372 ΕΞ 2013/20.5.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1332), Δ6Α 1097066 ΕΞ2013/13.6.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1448), Δ6Α 1103767 ΕΞ 2013/25.6.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1640), Δ6Α 1129816 ΕΞ 2013/22.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2064) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί μετονομασίας Δ.Ο.Υ.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1634) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1117932 ΕΞ 2013/24.7.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1911) ομοία.

6. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1126601ΕΞ2013/8.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2043) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1131769 ΕΞ 2013/28.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2136) ομοία.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Τα υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.4.2/770/21734/1.8.2013 και ΔΟΑ/Φ.4.2/838/28.8.2013 έγγραφα, με τα οποία εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

9. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών στελέχωσης των των Δ.Ο.Υ. με την νέα εσωτερική διάρθρωση.

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις παρ. 4 και 7 της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1126601ΕΞ2013/8.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2043) απόφασής μας, περί ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), και ειδικότερα:

1. Αντικαθιστούμε την περίπτωση α΄ της παρ. 4, ως εξής:

«4.α) Των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α΄− Β΄ Τάξεως, που αναδιαρθρώνονται με την παρούσα απόφαση, της Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Τμημάτων όλων των Δ.Ο.Υ., επιπέδου Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, του κλάδου Εφοριακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων, με γνώση και εμπειρία σε φορολογικά αντικείμενα, εξαιρουμένων: αα) του Τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», στο οποίο προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών, κατά προτίμηση με πτυχίο νομικών σπουδών και αντίστοιχη εμπειρία και ββ) του Τμήματος «Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης», του οποίου προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή TE Εφοριακών ή ΠΕ ή TE Πληροφορικής, με εργασιακή εμπειρία στην Δ.Ο.Υ και σε περίπτωση έλλειψης αυτών υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών ή των αντίστοιχων προσωρινών κλάδων ή του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ειδικότητας Προγραμματιστών Η/Υ, με εργασιακή εμπειρία σε Δ.Ο.Υ.».

2. Αντικαθιστούμε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 7, ως εξής:

«7.α) Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. Α΄, Α΄ − Β΄ και Β΄ Τάξεως με την νέα διάρθρωση, της Υποδιεύθυνσης, των Τμημάτων, εκτός των Τμημάτων της υποπαραγράφου γ΄ της παρούσας παραγράφου και των Γραφείων, όπως αναδιαρθρώνονται με την παρούσα, ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2013».

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ6Α 1126601 ΕΞ2013/8.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2043) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1131769 ΕΞ 2013/28.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2136) ομοία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ