Αρ. Πρωτ: Δ12Β 1138867 ΕΞ 11.09.2013

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση χορηγούμενης έκπτωσης από διαγνωστικό κέντρο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για οφειλές του προς αυτό.

Απαντώντας στη σχετική αίτηση η οποία υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας για λογαριασμό σας από το λογιστικό γραφείο …..… , αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994, ως ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) λαμβάνονται το τίμημα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και οι αμοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί.

2. Με τις διατάξεις της περ. α΄ του άρθρου 102 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι, για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101, ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή που αποκτάται κατά τη διαχειριστική
περίοδο η οποία λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι τις 31 Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.

Οι πιο πάνω διατάξεις καθιερώνουν την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.
Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή των επόμενων χρήσεων.

Κατά συνέπεια, τα ακαθάριστα έσοδα και κέρδη κατατάσσονται και φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν ανεξάρτητα του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν, και οι δαπάνες κατατάσσονται στη χρήση στην οποία βαρύνουν και οι οποίες συμβάλλουν στην απόκτηση εισοδήματος (π.21503/139/1958 εγκύκλιος του ν.δ. 3843/1958).

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 34 του ν. 4038/2012, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4132/2013, ορίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, κ.λπ.).
Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31.12.2011.
Οι οφειλές της παραγράφου 1 εξοφλούνται εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού προ Φ.Π.Α.), το ποσοστό της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας.

4. Με την αριθ. ΟΙΚ 18579/19.2.2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας, με την οποία τροποποιείται η αριθ. ΟΙΚ 9425/23.1.2013 ΚΥΑ και η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του ν. 4038/2012, ορίζεται ότι το ποσοστό έκπτωσης που αφορά στις υπολειπόμενες οφειλές, προ ΦΠΑ, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα διαγνωστικά κέντρα – εργαστήρια καθορίζεται σε 10% για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000€ και 15% για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000€. Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον: α) παρασχεθεί η παραπάνω κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου – παρόχου, με την προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικού τιμολογίου και β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δικαιούχου – παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

5. Από τη Διοίκηση έχε γίνει δεκτό ότι η έκπτωση που ορίζεται στην αριθ. ΟΙΚ 18579/19.2.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 427Β΄) και την οποία χορηγεί κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός της διαχειριστικής περιόδου 2013 με την έκδοση σχετικού πιστωτικού τιμολογίου εντός αυτής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4038/2012, για υπηρεσίες υγείας που είχαν παρασχεθεί σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011, μειώνει τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας χορηγείται η εν λόγω έκπτωση με την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου, ήτοι της χρήσης 2013 (σχετ. το αριθ. Δ12Β 1090116 ΕΞ 2013/3.6.2013 έγγραφό μας).

6. Από τα στοιχεία που μας τέθηκαν υπόψη με τη σχετική αίτηση που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας για λογαριασμό σας από το γραφείο …….. και με βάση όσα η ίδια μας διευκρίνισε προφορικά προκύπτει ότι η εταιρεία σας, ……. , που λειτουργεί ως διαγνωστικό κέντρο, παρείχε υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα σχετικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, καθώς και ότι, κατ’ εφαρμογή της αριθ. ΟΙΚ 18579/19.2.2013 ΚΥΑ, θα παράσχει την οριζόμενη έκπτωση εντός της χρήσης 2013 εκδίδοντας κατά τη χρήση αυτή τα σχετικά πιστωτικά τιμολόγια.

7. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι η έκπτωση που θα χορηγήσει η εταιρεία σας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου εντός του 2013, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4038/2012, η οποία αφορά σε οφειλές του προς εσάς για υπηρεσίες υγείας που είχατε παράσχει σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία μέχρι 31.12.2011, θα μειώσει τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2013, εντός της οποίας χορηγείται η εν λόγω έκπτωση με την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου.

8. Η Διεύθυνση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στην οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της αίτησής σας, παρακαλείται για τυχόν δικές της ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ