Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ60 / 108 / 06.09.2013

ΘΕΜΑ: «Μηχανογραφική διευθέτηση κρατήσεων Ν. 4024/2011, 4051/2012 & 4093/2012»

Όπως είναι γνωστό, οι περικοπές στα ποσά συντάξεων, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με τους νόμους 4024/2011, 4051/2012 & 4093/2012, γίνονται κατόπιν ελέγχου του συνολικού ποσού των χορηγούμενων συντάξεων, από το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων(Ε.Σ.Ε.Π.Σ.) που έχει δημιουργηθεί στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Επειδή κατά τον έλεγχο από το ως άνω σύστημα, διαπιστώθηκαν δυσχέρειες στην ταυτοποίηση με αποτέλεσμα να υπάρξουν αφενός περιπτώσεις συνταξιούχων στους οποίους δεν έχουν παρακρατηθεί τα αναλογούντα ποσά αφετέρου περιπτώσεις όπου κρατήθηκαν ποσά - ενώ δεν έπρεπε - και τα οποία πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους, σας ενημερώνουμε ότι η διευθέτηση των θεμάτων αυτών (επιστροφή ή παρακράτηση) θα πραγματοποιείται μηχανογραφικά, με τη διαδικασία αναδρομικών ροών που θα γίνει για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση.

Επομένως, στο εξής οι υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε καμία διαδικασία χειρόγραφης επιστροφής ή παρακράτησης ποσών συντάξεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ως άνω νόμων, αφού αυτή θα γίνει, όπως προαναφέρθηκε, μηχανογραφικά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ