Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Π29 / 53 / 13.09.2013

ΘΕΜΑ: «Ο ΕΟΠΥΥ οργανισμός Σύνδεσης σε θέματα απόδοσης δαπανών για παροχές ασθενείας σε είδος – Άμεση διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων εντύπων Ε125GR, Ε127GR και Ε126»

Σας γνωρίζουμε, ότι με το από 5-8-2013 Υπόμνημα της Ελλάδας στη Διοικητική Επιτροπή της Ε.Ε. για τον συντονισμό των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας (A.C. 351/13), ανακοινώθηκε επίσημα ο ΕΟΠΥΥ ως, ο Οργανισμός Σύνδεσης της Ελλάδος για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/04 και 987/09, σε θέματα απόδοσης δαπανών για παροχές ασθενείας σε είδος, καθώς και τις αντίστοιχες παροχές ασθενείας σε είδος σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας και αρμόδιος φορέας του τόπου διαμονής ή κατοικίας.

Ήδη με βάση τις διατάξεις του αρ. 43 του Ν 4075/2012 (Α89) με τις οποίες καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΕΟΠΥΥ, ο εν λόγω Οργανισμός, είχε καταστεί ουσιαστικά, Οργανισμός Σύνδεσης της Ελλάδος για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/04 και 987/09, σε θέματα απόδοσης δαπανών για παροχές ασθενείας σε είδος, εν τούτοις επειδή το γεγονός αυτό δεν είχε ανακοινωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέμενε έναντι αυτής ως επίσημος Οργανισμός Σύνδεσης και αποδέκτης των αιτημάτων των Ασφαλιστικών Φορέων των άλλων κρατών μελών.

Κατόπιν της ανωτέρω ανακοίνωσης στην Ε.Ε., ο ΕΟΠΥΥ, αναλαμβάνει τη διαχείριση των δαπανών για χορηγηθείσες παροχές ασθενείας σε είδος στα διάφορα κράτη μέλη, τόσο των ασφαλισμένων των ελληνικών ταμείων, όσο και των ασφαλισμένων των άλλων κρατών μελών που λαμβάνουν παροχές ασθένειας σε είδος στην Ελλάδα.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το Γ99/505/26.7.2012 έγγραφό της είχε δώσει οδηγίες για τη διευθέτηση των θεμάτων εξυπηρέτησης των ευρωπαίων ασφαλισμένων και απόδοσης δαπανών για παροχές ασθενείας σε είδος, κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα. Εν τούτοις αναδείχθηκαν οργανωτικές και πρακτικές αδυναμίες ως προς την κοστολόγηση των παρασχεθεισών παροχών ασθενείας σε είδος, κυρίως μετά την μετακίνηση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΕΟΠΥΥ, όπου τα Τμήματα Παροχών Ασθένειας και Μητρώου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ευρέθησαν σε πρακτική αδυναμία να αναζητήσουν τις δαπάνες για τη φαρμακευτική αγωγή που παρασχέθηκε σε ευρωπαίους ασφαλισμένους. Το γεγονός αυτό οδήγησε τις υπηρεσίες ΙΚΑ ΕΤΑΜ, σε αδυναμία έγκαιρης ανταπόκρισης στις οδηγίες που είχαν λάβει από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο ΕΟΠΥΥ επανήλθε σε αυτό το θέμα πρόσφατα, με το οικ.19687/06-06-2013 έγγραφο του, προς όλα τα Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με το οποίο δόθηκαν οδηγίες για την κοστολόγηση των αναγραφομένων στα Έντυπα Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου φαρμάκων. Στο έγγραφο αυτό ετίθετο προθεσμία διεκπεραίωσης των σχετικών εκκρεμοτήτων έως το τέλος Ιουνίου 2013. Η προθεσμία αυτή φαίνεται ότι δεν ήταν δυνατόν να τηρηθεί, από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λόγω του όγκου των εκκρεμοτήτων σε σχέση με το χρονικό περιθώριο που δινόταν για την διεκπεραίωσή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω ο ΕΟΠΥΥ, με το οικ.26219/6-8-2013 έγγραφό του ζήτησε την παρέμβαση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ώστε να ολοκληρωθεί η κοστολόγηση όλων των Εντύπων Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (Ε.Ε.Ε.Α), που εκκρεμούν στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τη σύνταξη των αντίστοιχων τιμολογίων Ε125GR, όχι αργότερα από το τέλος Οκτωβρίου 2013.

Το αίτημα αυτό του ΕΟΠΥΥ γίνεται επιτακτικότερο κατόπιν της ανακοίνωσής του ως Οργανισμού Σύνδεσης, αλλά και της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας της Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2014 κατά τη διάρκεια της οποίας καλό θα ήταν να μην παρουσιάζονται εκκρεμότητες.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε θερμά, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων να διευκολυνθούν τα τμήματα Παροχών και Μητρώου των Υποκ/των ΙΚΑ, ώστε να ολοκληρώσουν την κοστολόγηση όλων των Εντύπων Επίσκεψης Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (Ε.Ε.Ε.Α.), που έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα, ανεξάρτητα του χρόνου χορήγησης των παροχών ασθένειας σε είδος και να τα μετατρέψουν σε τιμολόγια Ε125GR και να τα εισαγάγουν στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης λογαριασμών (ΟΠΣ), μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2013.

Η ίδια προθεσμία παρακαλούμε να τηρηθεί και για την συμπλήρωση τυχόν εκκρεμών τιμολογίων Ε127GR. σύμφωνα με τους όρους που σας έχουν κοινοποιηθεί με το Γ99/505/26.7.2012 έγγραφό μας (ΑΔΑ: Β41Σ4691ΩΓ-Ξ16).

Οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνεχίσουν να κοστολογούν τα Έντυπα Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου που θα προκύπτουν από εδώ και στο εξής και να συμπληρώνουν τα αντίστοιχα τιμολόγια Ε125GR, για την αναζήτηση των σχετικών δαπανών, μέχρι την πλήρη μετάπτωση των δεδομένων των ηλεκτρονικών αρχείων και της αντίστοιχης εφαρμογής του ΟΠΣ από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ στον ΕΟΠΥΥ.

Σε ότι αφορά στη διαδικασία διαχείρισης των εκκρεμών αιτημάτων των ασφαλιστικών φορέων των άλλων κρατών μελών, σχετικά με την κοστολόγηση για απόδοση δαπανών (κοινοτικά έντυπα Ε126, SEDS S067), τα τμήματα παροχών των Υποκ/των ΙΚΑ ΕΤΑΜ οφείλουν να διεκπεραιώσουν όλα τα παραληφθέντα αιτήματα, προς τους ξένους φορείς κατά το δυνατόν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2013. Τυχόν νέα αιτήματα των φορέων θα διαβιβάζονται πλέον απ’ ευθείας στον ΕΟΠΥΥ, μετά την ανακοίνωσή του, ως αρμόδιου φορέα του τόπου διαμονής ή κατοικίας, για παροχές ασθένειας σε είδος και επίσημου Οργανισμού Σύνδεσης. Κατά συνέπεια θα είναι η τελευταία φορά που η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα από πλευράς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ