Κ.Υ.Α. αριθμ. 11031 / 678 / ΦΓ9.6.4(ΣΤ) / 12.09.2013

(ΦΕΚ Β' 2287 /13-09-2013)

ΘΕΜΑ: Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, καθώς και καθορισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.4024/2011.
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 5 παρ. 4, 13 και 15 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Π.Δ. 113/2012 (Α΄ 198) «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις».

3. Της υπ’ αριθμ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 υπουργικής απόφασης (Β΄519) «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/ 2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχηση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος».

4. Της υπ’ αριθμ. οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4/12.8.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1983) «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου».

5. Της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

6. Του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτού.

7. Του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

8. Τoυ π.δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του Π.Δ. 122/2004 (Α΄ 85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

9. Του π.δ. 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

10. Του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

11. Του π.δ. 96/2010 (Α΄170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

12. Του π.δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

13. Του π.δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του π.δ. 396/ 1989 (Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το π.δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το π.δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» και του π.δ. 182/2005 (Α΄ 230) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

14. Του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.»

15. Του π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Της υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26.6.2013 (Β΄ 1653) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά».

17. Της υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (Β΄ 2105) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

Β. Την από 29/8/2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.

Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός παραβόλων για την άδεια και τις εξετάσεις αναφορικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου

1. Για την έκδοση της άδειας του χειριστή μηχανημάτων έργου 2ης ή 3ης βαθμίδας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 113/2012 καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι τριών (23) ή τριάντα ενός (31) ευρώ αντίστοιχα.

2. Για τη θεώρηση των ανωτέρω αδειών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του Π.Δ. 113/2012 καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο εκατό (100) ευρώ, ενώ το προαναφερθέν παράβολο καταβάλλεται διπλάσιο σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή τετραπλάσιο σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι μικρότερη των πέντε ετών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του Π.Δ. 113/2012.

3. Για την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του β.δ. 7/6/31.7.1946 (Α΄228) ή του π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή του π.δ. 31/1990 (Α΄11), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του Π.Δ. 113/2012 και στα άρθρα 4 και 5 της Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 υπουργικής απόφασης (Β΄ 519), καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δέκα (10) ευρώ.

4. Για την επέκταση της άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 10, 11 και 12 του Π.Δ. 113/2012, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι τριών (23) ευρώ.

5. Για την επανάκτηση της άδειας που κατατέθηκε από τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 113/2012 πρόσωπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 3 του Π.Δ. 113/2012, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δέκα (10) ευρώ.

6. Για τη συμμετοχή στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας του χειριστή μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του Π.Δ. 113/2012, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι (20) ευρώ.

7. Για τη συμμετοχή στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας του χειριστή μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 και 3, και για την επέκταση αυτής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 10, 11 και 12 του Π.Δ. 113/2012 και στο Παράρτημα Β της οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4/12.8.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1983), καθώς και στις διατάξεις της Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 υπουργικής απόφασης, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο ανά άσκηση και εξεταζόμενο μηχάνημα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στους πίνακες των παραρτημάτων Α και Β.
Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης σε περισσότερα του ενός μηχανήματα έργου καταβάλλεται το άθροισμα των προβλεπόμενων παραβόλων.

8. Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων 1, 6 και 7 του παρόντος άρθρου καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος και στις περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη νέας άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 6 και 8 του Π.Δ. 113/2012.

9. Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση επανεξέτασης λόγω αποτυχίας του στις εξετάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του Π.Δ. 113/2012.

10. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα παράβολα που οφείλει να καταβάλλει ο υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα την επαγγελματική δραστηριότητα που ρυθμίζεται με το Π.Δ. 113/2012 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 8 του Π.Δ. 113/2012.

Άρθρο 2

Τα κατά περίπτωση καταβαλλόμενα παράβολα σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατίθενται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Περιφέρεια που εκδίδει την άδεια ή στην Περιφέρεια διενέργειας των εξετάσεων και αποτελεί πόρο αυτών.

Άρθρο 3

1. Καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών και τους εμπειρογνώμονες του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά ημέρα εξέτασης και μέχρι του ποσού των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ μηνιαίως.

2. Οι εξετάσεις και το έργο βαθμολόγησης των σχετικών γραπτών πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

3. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών υποχρεούνται, όταν παρίσταται σχετική ανάγκη, να πραγματοποιούν και περισσότερες των έξι (6) εξετάσεις ανά μήνα. Για τις πέραν του αριθμού των έξι (6) εξετάσεων μηνιαίως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Άρθρο 4

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα κάτωθι Παραρτήματα (όπου Μ.Ε. νοούνται τα Μηχανήματα Έργου σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) υα κατάταξης):

Άρθρο 5

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ