Ερώτηση

846ΑΑ. Εταιρεία Ο.Ε. με φωτοβολταϊκά 4 πάρκα θέλει  να βάλει δυο εταίρους στα δύο πάρκα Νο3 και  Νο4 με συγκεκριμένα ποσοστά αναλόγως της συμμετοχής τους στο κόστος  ολοκλήρωσης ΚΑΙ με ανάλογη συμμετοχή στις  κερδοζημίες του λογιστικού αποτελέσματος  αντίστοιχα των συγκεκριμένων μόνο  πάρκων.

Μπορούν να έχουν αφ' ενός ευθύνη  εις ολόκληρο λόγω της ιδιότητάς ως ομ. μέλη  και αφ' ετέρου συμμετοχή στις κερδοζημίες  των λογιστικών αποτελεσμάτων του τρίτου  και τετάρτου πάρκου.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με το Ν.4072/2012, προβλέπονται τα εξής:

Αρθρο 249. Έννοια, εφαρµοζόµενες διατάξεις

1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον.
2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν κεφάλαιο, εφαρμόζονται στην ομόρρυθμη εταιρεία οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του Αστικού Κώδικα.

Αρθρο 252. Η εταιρική σύµβαση

Οι σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους καθορίζονται από την εταιρική σύμβαση. Στις σχέσεις αυτές οι εταίροι ευθύνονται για κάθε πταίσμα.

Αρθρο 255. Κέρδη και ζηµίες

Στο τέλος της εταιρικής χρήσης συντάσσεται λογαριασμός, από τον οποίο εμφαίνονται τα κέρδη ή οι ζημίες της εταιρείας. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται ότι διανέμονται κέρδη και πριν από το τέλος της εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό λογαριασμό. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.

Εξάλλου, με το άρθρο 763 του Α.Κ. ισχύουν τα εξής:

“Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις ζημίες κατά ίσα μέρη, ανεξάρτητα από την εισφορά τους.

Αν η αναλογία του καθενός ορίστηκε μόνο ως προς τα κέρδη ή μόνο ως προς τις ζημίες, σε περίπτωση αμφιβολίας η αναλογία αυτή ισχύει και για τα δύο.”

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως  τα Ομόρρυθμα Μέλη θα συμμετέχουν και θα ευθύνονται εις ολόκληρον για την Ο.Ε.. Η, δε, συμμετοχή τους στις κερδοζημίες της επιχείρησης, είναι κάτι που ρυθμίζεται από τους ίδιους τους εταίρους και πρέπει να αποτυπώνεται στο καταστατικό της εταιρίας, με μοναδική επιφύλαξη τη διάταξη του άρθρου  764 του Α.Κ. το οποίο προβλέπει τα εξής:

“Η συμφωνία με την οποία κάποιος εταίρος αποκλείεται από τα κέρδη ή απαλλάσσεται από τις ζημίες είναι άκυρη. Την ακυρότητα μπορεί να επικαλεστεί μόνο αυτός.

Η συμφωνία με την οποία ο εταίρος που συνεισφέρει μόνο την εργασία του δεν θα συμμετέχει στις ζημίες είναι ισχυρή”

 

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε και σε κάποιο νομικό, λόγω της φύσης του ερωτήματός σας.

Η ομάδα της AST BOOKS.