Προς το Υπουργείο Οικονοµικών

Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη

 

Θέµα: Νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ∆ηλώσεων Ακινήτων Ε9 λόγω µη λειτουργίας του συστήµατος.

Αξιότιµε κε Γενικέ,
Μετά την Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών στις 13/9/2013 ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του Ε9 που ορίστηκε µέχρι τις 20/9/2013 και του πίνακα 2 µέχρι τις 14/10/2013, σας γνωστοποιούµε ότι ακόµη και σήµερα το σύστηµα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συναδέλφων, κοινώς υπολειτουργεί.

Για τον λόγο αυτό δώστε µόνιµη λύση στο πρόβληµα που δηµιουργεί η µη σωστή λειτουργία του Taxisnet.
Είναι τεχνικά αδύνατον να ανταπεξέλθουµε στις ηµεροµηνίες που έχετε ορίσει.
Με εκτίµηση για το ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος

Πανίδης Ι. Αβραάµ

Ο Γενικός Γραµµατέας

Καµπάνης Βασίλειος

πηγή: www.pofee.gr