Θέμα: «ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ TAXISNET ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Κύριοι,
σε συνέχεια της από 03/09 επιστολής μας για την παράταση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, στην οποία αναφερόμασταν στις δυσχέρειες στην υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) στο Taxisnet, σας ενημερώνουμε ότι οι δυσχέρειες συνεχίζουν να υπάρχουν και να είναι εξαιρετικά χρονοβόρες.

Η αδυναμία δημιουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Υπουργείου έχει σαν αποτέλεσμα, στη προκειμένη περίπτωση, μια απλή φαινομενικά εγγραφή να διαρκεί από 2 έως και 4 ώρες, με το λογιστή να είναι δέσμιος της οθόνης του υπολογιστή του και το φορολογούμενο να ταλαιπωρείται.

Σας επισημαίνουμε ότι η παράταση που δόθηκε δεν είναι αρκετή.
Λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής καταχώρησης και υποβολής των δηλώσεων και την ύπαρξη αδυναμίας ορθής λειτουργίας της εφαρμογής Taxisnet, αιτούμαστε την παράταση της προθεσμίας για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 φυσικών προσώπων τουλάχιστον για ένα μήνα, με βασική προϋπόθεση την ομαλή και συνεχή λειτουργία του συστήματος.

Τέλος, οι καθυστερήσεις των ανωτέρω δηλώσεων συνεπάγονται κατ΄ επέκταση ότι θα είναι απαραίτητη και η παράταση της ημερομηνίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Με τιμή
Για το Δ.Σ.

πηγή: www.lsa.gr