Ι.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Δ40 / 1 / 16.09.2013

Θέμα: «Διαπίστωση χρόνου ασφάλισης (ανακεφαλαίωση) διανυθέντος στην Ελλάδα στα πλαίσια εφαρμογής των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας.»

Ως γνωστό η Ελλάδα έχει υπογράψει διμερείς συμβάσεις με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια εφαρμογής αυτών των συμβάσεων, πολίτες των συμβαλλομένων κρατών, που έχουν εργαστεί ή διαμείνει (ανάλογα με το ασφαλιστικό σύστημα της κάθε χώρας) και στις δύο συμβαλλόμενες χώρες, έχουν το δικαίωμα να συνυπολογίσουν το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί στην μία χώρα για να αποκτήσουν ασφαλιστικά δικαιώματα στην αντισυμβαλλόμενη χώρα.

Τα αιτήματα Αναζήτησης Χρόνου Ασφάλισης, που έρχονται από χώρες με τις οποίες έχει υπογραφεί Διμερής Σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης δεν συνδέονται απαραίτητα με αίτημα απονομής σύνταξης, όπως εξάλλου συμβαίνει και με τα αντίστοιχα ελληνικά αιτήματα προς τις αντισυμβαλλόμενες χώρες. Ο χρόνος ασφάλισης στην αντισυμβαλλόμενη χώρα, μπορεί να αναζητηθεί για πολύ διαφορετικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την απόδοση σε κάποιον της ιδιότητας του «παλαιού» ασφαλισμένου και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή (Εγκύκλιος 44/1994).

Κατά συνέπεια, αιτήματα Διαπίστωσης Χρόνου Ασφάλισης, σε σχέση με τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας, που δεν συνοδεύονται από συνταξιοδοτικό αίτημα θα αντιμετωπίζονται ως κατωτέρω:

Α. Αν προέρχονται από τις χώρες με τις οποίες έχει υπογραφεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας για διαπίστωση χρόνου στην Ελλάδα, θα διεκπεραιώνονται από το Τμήμα Μητρώου των Υποκαταστημάτων Απογραφής, ως εξής:

1. Αναζήτηση από τον ασφαλισμένο ή αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τυχόν άλλα Υποκαταστήματα (π.χ. τόπου κατοικίας) ή την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τα οποία θα φαίνεται η ασφάλιση (πραγματική ή πλασματική) στην Ελλάδα.

2. Διεκπεραίωση ή αναζήτηση της διεκπεραίωσης τυχόν εκκρεμοτήτων (π.χ. καταγγελίες, ενστάσεις ενώπιον Τ.Δ.Ε., Υ.Δ.Α.Α.Β., κ.λ.π.) ως προς την ασφαλιστική ιστορία του ασφαλισμένου.

3. Βεβαίωση-Διαπίστωση του διανυθέντα στην Ελλάδα χρόνου ασφάλισης με συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου που καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα και επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο, ανάλογα με την χώρα προέλευσης (π.χ. Καναδά, Η.Π.Α., κ.λ.π.). Σας εφιστούμε την προσοχή ότι, σε πολλά έντυπα συμπεριλαμβάνονται και ερωτήματα, που δεν αφορούν την διαπίστωση χρόνου, αυτά τα ερωτήματα θα τα αγνοείται.

Χώρα Έντυπο
Αργεντινή – Ουρουγουάη – Βενεζουέλα Ισπανόφωνο έντυπο συνδέσμου
Αυστραλία GR/AUS2
Βραζιλία GR/B-4
Η.Π.Α. GR/USA5
Καναδά GR/CDN2
Κεμπέκ GR/QUE2
Νέα Ζηλανδία GR/NZ5

Το αντίστοιχο έντυπο θα συμπληρώνεται σε πέντε (5) αντίτυπα και θα διαβιβάζεται ως εξής:

i. στην Διοίκηση Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. / Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων

ii. στον αιτούντα ξένο φορέα με το συνημμένο τυπικό διαβιβαστικό

iii. στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για ενημέρωση του Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου

iv. στον ασφαλισμένο για ενημέρωση του.

Ένα αντίτυπο θα παραμένει στο Υποκατάστημα απογραφής του ασφαλισμένου για ενημέρωση της Π.Α.Η.Ε., μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν στον ατομικό φάκελο του/της ασφαλισμένου/ης.

Β. Αιτήματα Διαπίστωσης Χρόνου Ασφάλισης, από πλευράς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε σχέση με τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας, που δεν συνοδεύονται από συνταξιοδοτικό αίτημα και αφορούν χρόνο διανυθέντα στην άλλη χώρα, θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Μητρώου οποιουδήποτε Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως εξής:

Ο υπάλληλος του Τμήματος Μητρώου θα παραλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον αιτούντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, το τυποποιημένο έντυπο αίτησης διαπίστωσης χρόνου ασφάλισης στην αλλοδαπή που επισυνάπτεται, μαζί με τα σχετικά απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημειώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να παραλαμβάνονται, ανά αντισυμβαλλόμενο κράτος:

1. Η.Π.Α.: αριθμός κοινωνικής ασφάλισης & υπογραφή εντύπου εξουσιοδότησης από τον ενδιαφερόμενο (το οποίο επισυνάπτουμε)
2. Κεμπέκ: αριθμός κοινωνικής ασφάλισης
3. Καναδάς:
3.1. για διαπίστωση χρόνου ασφάλισης: αριθμός κοινωνικής ασφάλισης
3.2. για διαπίστωση χρόνου διαμονής: φωτοτυπίες επικυρωμένες διαβατηρίων απ’όπου προκύπτει ημερομηνία εισόδου & εξόδου από Καναδά
4. Λατινική Αμερική (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα)
4.1. να συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο το σχετικό «Έντυπο Διαπίστωσης Χρόνου Ασφάλισης»
4.2. να κατατίθενται τα ακόλουθα δικαιολογητικά (επικυρωμένες φωτοτυπίες):
4.2.1. βιβλιάριο εισφορών
4.2.2. βιβλιάριο εργασίας
4.2.3. αστυνομική ταυτότητα (ελληνική & κράτους απασχόλησης)
5. Νέα Ζηλανδία: αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, φωτοτυπίες επικυρωμένες διαβατηρίων απ’ όπου προκύπτει ημερομηνία εισόδου και εξόδου από Νέα Ζηλανδία
6. Αυστραλία: τα δικαιολογητικά, που αναγράφονται στις Αυστραλιανές «Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος»

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Διμερών Διεθνών Συμβάσεων της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. 10241 Αθήνα).

Η βεβαίωση του ξένου φορέα για το χρόνο ασφάλισης του αιτούντος προσώπου, στο αντισυμβαλλόμενο κράτος θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο και στο Υποκατάστημα παραλαβής της αίτησης, μόλις παραληφθεί από τη Δ/νση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τα συνημμένα έντυπα είναι αναρτημένα σε μορφή WORD στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον σύνδεσμο «αναζήτηση εντύπων» ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής συμπλήρωσής τους.

Η Γενική Διευθύντρια Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
Χαρίκλεια Γδοντάκη