Κ.Υ.Α. αριθμ. 29914 / Δ1.6859 / 13.09.2013

ΘΕΜΑ: "Καθορισμός πρόσθετου ειδικού κριτηρίου αποτίμησης προσόντων, κατ’ εφαρμογή της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (167 Α΄)"

(ΦΕΚ Β' 2308/16-09-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α΄/23−07−2013)

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής …. 2013−2016», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 90 και 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634 (Β΄ 1914) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

6. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 136/99 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας».

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζεται ως πρόσθετο ειδικό κριτήριο για την αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, η άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή Εργασίας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 3996/2011, ως ακολούθως:

ΧΡΟΝΟΣ − ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΟΡΙΑ
Για τα πρώτα δεκαπέντε (15) έτη η άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή Εργασίας (αριθμός ετών Χ συντελεστή 1) 15
Για τα επόμενα είκοσι (20) έτη η άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή Εργασίας (αριθμός ετών Χ συντελεστή 2) 40
Μέγιστο 55

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ