Προς το Υπουργείο Οικονοµικών
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη

ΘΕΜΑ: «Νέα καταληκτική ηµεροµηνία προθεσµιών ηλεκτρονικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών-Προµηθευτών και ισοζυγίων που λήγουν εντός του επόµενου χρονικού διαστήµατος»

Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 2013

Αξιότιµε Κύριε Γενικέ,
Λόγω υπερβολικού φόρτου του συστήµατος TAXISNET, που παρατηρείται το τελευταίο διάστηµα από την συσσώρευση των υποβολών αυτές τις ηµέρες (Ε9, ΦΜΥ 4ο ∆ιµ.2013, Φ.Π.Α. 8ου κ.λ.π.) που είναι η αναµενόµενη συνέπεια του υπερβολικού όγκου εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί και αυτόν τον µήνα, από τον Κλάδο µας, έχουν µείνει πλέον για ηλεκτρονική υποβολή οι κάθε είδους συγκεντρωτικές καταστάσεις οι οποίες λήγουν µέσα στον µήνα Σεπτέµβριο.
Ως εκ τούτου, σε ότι αφορά το Υπουργείο σας, είναι αναγκαίο και ζητούµε νέα καταληκτική ηµεροµηνία για τις Συγκεντρωτικές καταστάσεις Πελατών – Προµηθευτών και ισοζυγίων, ώστε να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τα γραφεία µας έως 31/12/2013 καθώς τα δεδοµένα δεν έχουν άµεσο εισπρακτικό όφελος.
Ευελπιστούµε ότι ΕΓΚΑΙΡΑ θα ανακοινωθεί η ικανοποίηση του αιτήµατος µας

Με εκτίµηση
για το ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος

Πανίδης Ι. Αβραάµ

Ο Γενικός Γραµµατέας

Καµπάνης Βασίλειος

πηγή: www.pofee.gr