Τα περιεχόμενα του νέου βιβλίου της ASTbooks "Περί Κώδικος των νόμων Περί Τελών Χαρτοσήμου".

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ)

 • Έννοια χαρτοσήμου
 • Διάκριση των τελών χαρτοσήμου σε αναλογικά και πάγια
 • Αναλογικά τέλη χαρτοσήμου
 • Αναλογικά τέλη επί αστικών εγγράφων
 • Αναλογικά τέλη επί εμπορικών εγγράφων
 • Εμπορικά και λοιπά έγγραφα και πράξεις που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου
 • Πάγια τέλη χαρτοσήμου
 • Άδειες, ναυτιλιακά έγγραφα, διπλώματα, πτυχία, διαβατήρια και άλλα που υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου
 • Εξαιρέσεις από την επιβολή τέλους χαρτοσήμου
 • Υπολογισμός και τρόπος καταβολής του τέλους χαρτοσήμου
 • Παραβάσεις και ποινές
 • Μεταβατικές διατάξεις και ισχύς

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

 • Αντικατάσταση τέλους χαρτοσήμου από το ΦΠΑ
 • Πράξεις για τις οποίες καταργείται το χαρτόσημο λόγω υπαγωγής τους στο ΦΠΑ
 • Πράξεις για τις οποίες διατηρείται το χαρτόσημο και μετά την εφαρμογή του ΦΠΑ
 • Τέλη χαρτοσήμου και αμοιβές
 • Τέλη χαρτοσήμου και ασφαλιστικές πράξεις
 • Τέλη χαρτοσήμου και μισθώματα ακινήτων
 • Δυνατότητα επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων με ΦΠΑ ή χαρτόσημο
 • Χειρισμός από πλευράς ΦΠΑ των μισθωμάτων από επαγγελματικές μισθώσεις
 • Φόρος επί των μισθωμάτων από την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων
 • Ενδεικτικός πίνακας εγγράφων που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου
 • Συγκεντρωτική παράθεση πράξεων και εγγράφων για τα οποία καταργήθηκαν τα πάγια τέλη χαρτοσήμου
 • Καταβολή τέλους χαρτοσήμου (υπόχρεοι, τρόπος και χρόνος είσπραξης)
 • Αγορά αγαθών από μη υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών
 • Εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα σχετικά με το χρόνο καταβολής των τελών χαρτοσήμου
 • Απόδοση τελών χαρτοσήμου που αφορούν αμοιβές
 • Κατάθεση – ανάληψη χρημάτων από μετόχους ή εταίρους προς και από επιχειρήσεις
 • Διανομή κερδών, εξόφληση μερισμάτων, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 • Λογιστικός χειρισμός του χαρτοσήμου (Γνωματεύσεις, παραδείγματα με λογιστικές εγγραφές)
 • Μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου ή κλάδου αυτής
 • Στρογγυλοποίηση τελών χαρτοσήμου
 • Έκδοση διαβατηρίου