Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5033014 ΕΞ 16.09.2013

ΕΜΑ «Ηλεκτρονική Υποβολή των Υποστηρικτικών της Διασάφησης Εξαγωγής εγγράφων»

Η με αριθ. πρωτ. Δ19Α 5012006 ΕΞ 12.3.2012 ΕΔΥΟ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4,3 της ανωτέρω σχετικής ΕΔΥΟ με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών στα πλαίσια της λειτουργίας του υποσυστήματος εξαγωγών του ICISnet, μετά την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής και την απόδοση και γνωστοποίηση του MRN στον εξαγωγέα/διασαφιστή, διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου.

Ο αρμόδιος Προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων, εφόσον ο βαθμός επικινδυνότητας απαιτεί την επαλήθευση της διασάφησης είτε με εξέταση των εμπορευμάτων, είτε με έλεγχο των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, καταγράφει στο σύστημα εντολή ελέγχου.

Το τελωνείο εξαγωγής μέσω του μηνύματος ΙΕ 560 «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Εξαγωγής» γνωστοποιεί στον εξαγωγέα/διασαφιστή την απόφαση, είτε για τον φυσικό έλεγχο των εμπορευμάτων, είτε για τον έλεγχο των εγγράφων της διασάφησης.

Ο εξαγωγέας/διασαφιστής ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του προσκομίζει στο τελωνείο τα σχετικά έγγραφα που επισυνάπτονται στη διασάφηση, για την διενέργεια του ελέγχου.

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της μετάβασης σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον στο καθεστώς της εξαγωγής και προκειμένου να περιοριστεί η φυσική παρουσία του συναλλασσομένου στο τελωνείο με στόχο τη διευκόλυνση του υγιούς εμπορίου, είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των επισυναπτομένων στη διασάφηση εγγράφων, στο υποσύστημα εξαγωγών του ICISnet.

Α. Διαδικασία

i. Με την εν λόγω εφαρμογή όταν το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου είναι μεσαίας ή υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος εγγράφων ή φυσικός έλεγχος, ο εξαγωγέας ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του θα τα υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα, μέσα από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες» / «Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα» σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο portal του ICISnet.

Στο περιβάλλον του τελωνείου, ο υπάλληλος που λαμβάνει την εντολή να διενεργήσει τον έλεγχο εγγράφων, ακολουθεί τα εξής βήματα προκειμένου να εμφανιστούν στην οθόνη του τα έγγραφα που επισυνάπτονται στη διασάφηση εξαγωγής:

1. Στην αρχική σελίδα του υποσυστήματος εξαγωγών και κάτω από την ενότητα «Εξαγωγές» επιλέγει την λειτουργία (Αναζήτηση ΕΔΕ εξαγωγής» συμπληρώνει το MRN της διασάφησης, η οποία έχει επιλεγεί για έλεγχο εγγράφων και στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγει το πεδίο «Προβολή» για να εμφανιστεί το παραστατικό.

2. Σε αυτήν την προβολή, δίπλα από τη λειτουργία «Σχετικά Μηνύματα» έχει προστεθεί η λειτουργία «Σχετικά Συνυποβαλλόμενα Αρχεία». Επιλέγοντας την εμφανίζονται όλα τα αρχεία που έχει ανεβάσει ο συναλλασσόμενος για τη συγκεκριμένη διασάφηση.

3. Η εμφάνιση κάθε επισυναπτόμενου εγγράφου γίνεται πατώντας «download».

Σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο portal της τελωνειακής υπηρεσίας για τους εσωτερικούς χρήστες.

Επισημαίνεται ότι ο αρμόδιος υπάλληλος που διενεργεί τον έλεγχο δε χρειάζεται να τυπώνει, ούτε να αποθηκεύει το εν λόγω έγγραφο, καθώς το σύστημα αποθηκεύει αυτόματα όλα να συνημμένα έγγραφα ανά διασάφηση και επομένως το τελωνείο έχει τη δυνατότητα να ανατρέχει σε αυτά όποτε το χρειαστεί.

ii. Φυσικός έλεγχος

Επειδή στην παρούσα φάση το μήνυμα που λαμβάνει ο εξαγωγέας ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του δεν κάνει διάκριση για το είδος του ελέγχου, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (είτε με πρωτοβουλία του ιδίου, είτε με πρωτοβουλία του τελωνείου) αν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος εγγράφων ή φυσικός έλεγχος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή των συνημμένων στη διασάφηση εγγράφων, καθώς αυτά προσκομίζονται στο τελωνείο για τη διενέργεια του φυσικού ελέγχου.

iii. Υποχρέωση του συναλλασσομένου

Εξυπακούεται ότι τα πρωτότυπα έγγραφα, εκείνων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα, φυλάσσονται στο αρχείο του συναλλασσομένου για ενδεχόμενο εκ των υστέρων έλεγχο του τελωνείου και για αυτό το σκοπό παραμένουν στη διάθεση του τελωνείου εφόσον ζητηθούν.

ίν. Εφεδρική Διαδικασία

Όταν η εν λόγω εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των συνημμένων εγγράφων στο μηχανογραφικό σύστημα τελωνείων ICISnet είναι εκτός λειτουργίας, τότε ο συναλλασσόμενος μπορεί να αποστέλλει αυτά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ακολουθώντας τις εξής οδηγίες:

• Για την αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αναγράφει στο θέμα τον αριθμό MRN της διασάφησης στην οποία αφορούν τα εν λόγω έγγραφα

• Για την αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας να αναγράφει τον αριθμό MRN στο επάνω δεξί άκρο κάθε εγγράφου

Β. Εξαιρέσεις

Της ανωτέρω διαδικασίας εξαιρούνται:
• η Άδεια CITES,
• το Πιστοποιητικό AGREX
• οι Άδειες για εξαγωγή Πολιτιστικών αγαθών
• οι Άδειες διττής χρήσης
τα οποία και πρέπει να προσκομίζονται στο Τελωνείο.

Γ. Τελωνειακοί Έλεγχοι

Εξυπακούεται ότι οι Τελωνειακές Αρχές απαιτούν την προσκόμιση των πρωτότυπων επισυναπτόμενων εγγράφων, σε κάθε περίπτωση που ο υπάλληλος που διενεργεί τον έλεγχο έχει βάσιμες υπόνοιες ότι το έγγραφο που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα πάσχει εγκυρότητας ή/και αυθεντικότητας.

Επιπλέον, το Τελωνείο διενεργεί κατά την κρίση του, διασταυρωτικούς ελέγχους με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές έκδοσης των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων, για τη διαπίστωση της εγκυρότητάς τους.

Δ. Ευθύνη αυθεντικότητας

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη νια την εγκυρότητα και την αυθεντικότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα συνημμένα στη διασάφηση έγγραφα βαρύνει τον εξαγωγέα ή το νόμιμο αντιπρόσωπο του (άρθρο 199 του καν. 2454/93 ΔΕΚΤΚ). Συνεπώς, εάν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους διαπιστωθεί παραποίηση των σχετικών εγγράφων, αυτό επισύρει ποινές κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ε. Διευκρινίσεις

Με αφορμή την παρούσα και επειδή η υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης πολλών παρατηρήσεων-συστάσεων παρακαλείσθε για την πιστή τήρηση των κατωτέρω:

• Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου είναι χαμηλής επικινδυνότητας και δε συντρέχουν λόγοι αναβάθμισης αυτού, ο αρμόδιος Προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων δρομολογεί τη διασάφηση, χωρίς κανένα έλεγχο, δηλαδή πραγματοποιείται τελωνισμός κατά δήλωση. Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται η προσκόμιση των επισυναπτομένων στη διασάφηση εγγράφων που έχουν δηλωθεί στη θέση 44. και η διασάφηση εξαγωγής λαμβάνει την κατάσταση (status) «υπό απελευθέρωση». Ο εξαγωγέας ενημερώνεται με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 529 «άδεια παράδοσης προς εξαγωγή».

Επισημαίνεται ότι ο τελευταίος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει στο αρχείο του τα επισυναπτόμενα στη διασάφηση εξαγωγής έγγραφα, τα οποία θέτει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών σε τυχόν εκ των υστέρων έλεγχο.

• Όταν το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου είναι μεσαίας ή υψηλής επικινδυνότητας (έλεγχος εγγράφων ή φυσικός έλεγχος), σε αυτές και μόνο τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση των συνημμένων στη διασάφηση εγγράφων στο τελωνείο ή πλέον η ηλεκτρονική υποβολή τους στο ICISnet νια τη διενέργεια του ελέγχου.

Στ. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ξεκινάει με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής στο ICISnet από την Τρίτη 17/9/2013 και για το λόγο αυτό παρακαλείσθε για την άμεση και κατά προτεραιότητα κοινοποίηση της στις Τελωνειακές Αρχές αρμοδιότητάς σας.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών της χώρας κοινοποιούν την παρούσα διαταγή στους υπαλλήλους του Τελωνείου τους αυθημερόν για άμεση εφαρμογή.

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Κ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ