Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: οικ. 36760 / 13.09.2013

Θέμα: Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2013

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της αριθμ.33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄)

3. Τη μείωση κατά είκοσι τοις εκατό (20 %) του αριθμού των χορηγούμενων εγκρίσεων για το έτος 2013 σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν.3833/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012,

4. Την εξαίρεση από τον ανωτέρω περιορισμό των εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω διατάξεις,

5. Την αριθμ.οικ.17507/29.4.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2013» (ΦΕΚ 1069/Β΄), με την οποία ο αριθμός αυτός καθορίζεται σε 4.090 άτομα συνολικά.

6. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω αριθμός δεν επαρκεί για την έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων,

7. Την ανάγκη απορρόφησης των διατιθέμενων στο πλαίσιο αυτό πόρων και της προώθησης της ανάπτυξης,

8. Το π.δ.86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ.90/2012 (ΦΕΚ 144/Α΄) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών»,

9. Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄) Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»,

Αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ.οικ.17507/29.4.2013 Κοινή Απόφαση ως εξής:

Ο αριθμός των εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων αυξάνεται κατά 1500.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ.οικ.17507/29.4.2013 Κοινή Απόφαση.

3. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ