Ερώτηση

866ΑΑ. Παρακαλώ θερμά να απαντήσετε στο εξής ερώτημα μου. Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού εργάσθηκε το 2012 μόνο δύο μήνες. Στη συνέχεια συνταξιοδοτήθηκε. Στη φορολογική του δήλωση οικ. έτους 2013  καταχώρησε τόσο τους μισθούς του όσο  και τη σύνταξη του, συμπληρώνοντας συγχρόνως και τους κωδικούς  που αναφέρονται στα εισοδήματα και τον παρακρατηθέντα φόρο  Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού. Κατά την εκκαθάριση του φόρου παρατήρησα ότι οι μισθοί του δεν αντιμετωπίζονται όπως προβλέπει ο νόμος με παρακράτηση φόρου 6% και εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης. Οι μισθοί αθροίζονται με τις συντάξεις και επιβάλλεται φόρος με βάσει την κλίμακα. Είναι σωστό αυτό;

 

Απάντηση

1. Σχετικά με τον υπολογισμό φόρου εισοδήματος στις αμοιβές στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.8 και 9 του άρθρου 9 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) που παρατίθενται στη συνέχεια:

 

«8. Ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 6% (έξι τοις εκατό) για τους αξιωματικούς και 3% (τρία τοις εκατό) για το κατώτερο πλήρωμα, στις αμοιβές που αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος 2010 και επόμενα.

Αν ο φόρος που εξευρίσκεται με αυτόν τον τρόπο είναι ανώτερος από το φόρο που προκύπτει με βάση τις παραγράφους 1 έως και 4, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον προϊστάμενο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας.

9. Για να εξευρεθεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού, σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά αποκτούν εκτός από τις αμοιβές τους για τις υπηρεσίες τους σε εμπορικά πλοία, αντίστοιχα και εισοδήματα από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄ του άρθρου 4 του παρόντος, το ποσό του φόρου που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αθροίζεται με το ποσό του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υπόχρεου. Για την εξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υπόχρεου επιμερίζεται ο φόρος που προκύπτει στο συνολικό εισόδημά του, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 ανάλογα με τα ποσά των αμοιβών του, ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος των εμπορικών πλοίων και των εισοδημάτων του από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄»

Στην περίπτωσή σας, επειδή δηλώνετε και εισοδήματα από άλλες πηγές έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 9, δηλαδή:

  • ο υπολογισμός φόρου για τα εισοδήματα από παροχή υπηρεσιών σε πλοία δεν εξαντλείται με την εφαρμογή του ανάλογου συντελεστή.
  • το ποσό του φόρου που αναλογεί με βάση την εφαρμογή του συντελεστή αθροίζεται με το ποσό του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υπόχρεου. Για την εξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιμεριστικά στα άλλα εισοδήματα του υπόχρεου επιμερίζεται ο φόρος που προκύπτει στο συνολικό εισόδημά του, ανάλογα με τα ποσά των αμοιβών του, ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος των εμπορικών πλοίων και των εισοδημάτων του από τις κατηγορίες Α΄ έως Ζ΄

2. Συνεπώς, ο φόρος δεν επιβάλλεται αυτοτελώς στα εισοδήματα αυτά, αλλά ούτε και με βάση την κλίμακα στο άθροισμα του μισθού και της σύνταξης. Υπολογίζεται όπως περιγράφεται παραπάνω.