Ερώτηση

857ΑΑ. Έχω το εξής πρόβλημα σε συμπληρωματική - τροποποιητική δήλωση. Λόγω αναδρομικών εισοδημάτων πρέπει στον κωδικό 049 να υπολογίσω επιπλέον δαπάνες για κάλυψη του νέου ποσού; Παράδειγμα, στην αρχική δήλωση έχω στον κωδικό 301 ποσό €15000 και στον κωδικό 049 ποσό €3750. Βάζοντας και τα αναδρομικά €6500 ο κωδικός 301 γίνεται €21500. Ο κωδικός 049 πρέπει να γίνει €5400 περίπου; Παρακαλώ πείτε μου που στηρίζεται γιατί η ΔΟΥ δεν το αποδέχεται. Εκ των προτέρων ευχαριστώ.

 

Απάντηση

Οι σχετικές με την προσκόμιση αποδείξεων δαπανών του φορολογούμενου διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) που ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1/1/2011 και μετά (οικ. έτη 2012 & 2013) έχουν ως εξής:

 

«Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.»

 

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μόνον εφόσον έχουν αναγραφεί στην εμπρόθεσμη (αρχική ή τροποποιητική) δήλωση και μερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το ύψος του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικού εισοδήματός τους που προκύπτει από την εμπρόθεσμη δήλωσή τους. Αντίθετα δεν είναι δυνατή η αναγραφή και ο υπολογισμός δαπανών σε τροποποιητική δήλωση μετά μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του οικείου οικονομικού έτους.

Η ομάδα της AST BOOKS.