Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9 / οικ. 83645 / 09.09.2013

(ΦΕΚ Β' 2336/20-09-2013)

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 9425/24−1−2013 (ΦΕΚ 188 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. α΄, 4 και 5 του άρθρου 34 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 14Α΄), ως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 4 του Ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 59 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4163/2013 (ΦΕΚ 155 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2013 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και άλλες διατάξεις (Α΄ 32)»

4. Τις διατάξεις του αρθρ. 17 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ 213/1992 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄/25−06−2013).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 11 του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

11. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2105 Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

12. Την υπ’ αριθμ. 3402/3−7−13 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1642 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα».

13. Την αριθμ. οικ. 9425/24.1.2013 (ΦΕΚ 188 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 18579/19.2.2013 (ΦΕΚ 427 Β΄) όμοια.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2012/1992 «Κύρωση Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» (ΦΕΚ 28 Α΄/27−02−1992).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Υ4α/127426/11 Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση αναμόρφωσης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.)» (ΦΕΚ 88 Β΄/30.1.2012).

16. Το γεγονός ότι το Ω.Κ.Κ δε συμπεριλαμβάνεται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το Μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εκτιμάται περίπου σε 2,5 εκατ. €, δαπάνη που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού (23−200 ΚΑΕ 6921) «Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων της γενικής Κυβέρνησης (υπό κατανομή)». Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης προκύπτει από το μειωμένο ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης (2%) από το Ω.Κ.Κ., έναντι του ισχύοντος ποσοστού έκπτωσης 8% για την κατηγορία δαπανών νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης κ.λπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 της αριθμ. οικ.9425/24.1.2013 (ΦΕΚ 188 Β΄/04−2−2013) κοινής υπουργικής απόφασης , όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 18579/19.2.2013 (ΦΕΚ 427 Β΄/5−2−2013) κοινή υπουργική απόφαση,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 9425/24.1.2013 (ΦΕΚ 188 Β΄), Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας ως εξής:

Στην αρίθμηση 1 έως 6 προστίθεται εδάφιο με αριθμό 7, ως εξής:

«7. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, για δαπάνες νοσηλείας, ποσοστό έκπτωσης 2%».

Προστίθεται παράγραφος, μετά το εδάφιο με αρίθμηση 7, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι 31.12.2011».

Η απόφαση απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ