ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των υπ` αριθμ. 14366/416 (ΦΕΚ 1110/Β/9/5/2013), «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος» και 27953/1745 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.».

Με τη παρούσα Εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των, με αριθμ. 14366/416/9.5.2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9/5/2013) και 27953/1745/26.8.2013 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων ως ακολούθως:

Α) Για την εγγραφή στο Μητρώο Β, όσων υπάγονται στην περίπτωση ε) του εδ. ii της παρ.2 του άρθρου 3 των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με αριθμ. 14366/416/9.5.2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9/5/2013) και 27953/1745/26.8.2013 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013), διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη του είδους και του χρόνου προϋπηρεσίας που αναφέρεται στην ανωτέρω διάταξη και αφορά την υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου και τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση του Ατομικoύ Λογαριασμού Ασφαλισμένου από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ), που να φαίνεται ότι έχει απασχοληθεί ως φορτοεκφορτωτής, με τον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας φορτοεκφορτωτή .

Διευκρινίζεται επίσης, ότι οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες που αναφέρονται στη προσκομιζόμενη υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση του εργοδότη, της περίπτωσης ε) του εδ. ii της παρ.2 του άρθρου 3 των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με αριθμ. 14366/416/9.5.2013 (ΦΕΚ 1110/Β/ 9/5/2013) και 27953/1745/26.8.2013 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013) για την απόδειξη του είδους της προϋπηρεσίας, θα πρέπει να αναφέρονται στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες, που είχαν συμπεριληφθεί και νοούταν ως τέτοιες από τη νομοθεσία, που ίσχυε, μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α`/12-11-2012) και ήδη καταργηθείσας, μη συμπεριλαμβανόμενης της καβοδεσίας. Η συγκεκριμένη ανωτέρω διευκρίνιση, δεν αφορά το χρόνο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και μέχρι τη δημοσίευση της πρώτης από τις ανωτέρω Κ.Υ.Α. .

Β) Για την εγγραφή στο Μητρώο Β, όσων υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των με αριθμ. 14366/416/9.5.2013 (ΦΕΚ 1110/Β/ 9/5/2013) και 27953/1745/26.8.2013 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, διευκρινίζεται ότι υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως προβλέπεται, όλοι όσοι φέρουν ή θα φέρουν την ιδιότητα του φορτοεκφορτωτή λιμένος ή ξηράς, σύμφωνα με την περ.3, του άρθρου πρώτου της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του ν. 4093/2012.

Γ) Οι εγγεγραμμένοι ως εξειδικευμένοι χειριστές μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης με τη προσκόμιση και της σχετικής άδειας χειριστού, στο Μητρώο Β, προ της 28-8-2013, σύμφωνα με την περ δ΄ του εδαφ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της με αριθμ. 14366/416/9.5.2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1110/β/9-5-2013) και στους οποίους χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις του υποδείγματος ΙΙΙ της ίδιας απόφασης, εφοδιάζονται με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την νέα εξειδικευμένη βεβαίωση του υποδείγματος ΙΙΙ της με αριθμ. οικ. 27953/1745/26.8.2013 (ΦΕΚ. 2122/Β/28-8-2013) Κ.Υ.Α. . Από επιδόσεως της νέας βεβαίωσης παύει να ισχύει η προτέρα . Στη νέα βεβαίωση διατηρείται η ημερομηνία, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο αριθμός Μητρώου Φορτοεκφορτωτή (ΜΗ.Φ.) που είχε αποδοθεί προ της 28-8-2013.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άννα Στρατινάκη