Ερώτηση

918ΑΑ. Γεια σας και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας! Έχει προκύψει το εξής θέμα: Κοινοπραξία εκμετάλλευσης θεριζοαλωνιστικής μηχανής αλωνίζει με ιδιόκτητες (2) αλωνιστικές μηχανές και φορτώνει σε (2) ιδιόκτητα φορτηγά - σιλό προϊόντα από διάφορους ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. Τα μεταφέρει κατόπιν στο ξηραντήριο όπου ζυγίζονται και διαχωρίζεται το δικό της δικαίωμα.

Ποια φορολογικά στοιχεία υποχρεούται να εκδώσει για τις υπηρεσίες αλωνισμού, για τη μεταφορά και για το δικαίωμά της που είναι η αμοιβή της στον κάθε παραγωγό; Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Απάντηση

1. Η ερμηνευτική ΠΟΛ.1004/2013 αναφέρει για το άρθρο 6, § 1 του ΚΦΑΣ:

Τιμολόγιο εκδίδεται για:
α) Την πώληση αγαθών ιδίων ή τρίτων (άμεση ή έμμεση πώληση)
β) Την παροχή υπηρεσιών
γ) Την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας.
Προϋπόθεση για την έκδοση τιμολογίου είναι, ο εκδότης να είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και ο αντισυμβαλλόμενος ομοίως υπόχρεος ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) και η συναλλαγή να αφορά στην άσκηση του επαγγέλματος τους ή στην εκτέλεση του σκοπού τους κατά περίπτωση.
Το τιμολόγιο εκδίδεται, ανεξάρτητα από το εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία ή την τυχόν απαλλαγή του υπόχρεου σε απεικόνιση συναλλαγών, από την τήρηση αυτών.”

 

Επίσης, το άρθρο7, § 1 του ΚΦΑΣ αναφέρει:

“Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού.”

 

Το άρθρο 5, § 1 του ΚΦΑΣ αναφέρει:

Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών:
α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας,
β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του,
γ) επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του.
δ) επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής.”

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7, § 3 του ΚΦΑΣ:

“Στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής αναγράφεται και η αξία της πώλησης ή το ποσό της αμοιβής ή επιστροφής ή έκπτωσης, κατά συντελεστή Φ.Π.Α.. Το ποσό της αμοιβής αναγράφεται και ολογράφως όταν η απόδειξη εκδίδεται χειρόγραφη. Επί παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και υπόχρεους τήρησης πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 χωρίς αμοιβή, στην απόδειξη λιανικής αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν», εφόσον δεν εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης.
Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού αναγράφεται χωριστά τουλάχιστον η αξία του αγαθού που παραδίδεται στον πελάτη, η αξία του αγαθού που επιστρέφεται και η τυχόν διαφορά και εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη.
Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.
Οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη καθώς και το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιμή, όταν η αμοιβή καταβάλλεται σε είδος.
Ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασμού 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4, αναγράφει στην απόδειξη λιανικής ή στην απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση, και το είδος και την ποσότητα του αγαθού που πωλήθηκε ή επιστράφηκε ή αλλάχθηκε.”

 

 

Ακόμη, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1037/12.2.1992,

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής του ν.1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών, σε ολόκληρη τη χώρα:

...........................................................

γ) στους εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού.

 

 

Από όλα τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα:

Α) Για τις υπηρεσίες αλωνισμού, θα εκδώσετε τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας (ΤΠΥ) εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ΄η αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Εάν είναι ιδιώτης, θα εκδώσετε χειρόγραφη θεωρημένη ή μηχανογραφικά με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, απόδειξη λιανικών συναλλαγών (ΑΛΣ).

 

Β) Για τη μεταφορά των προϊόντων στο ξηραντήριο, θα εκδώσετε δελτίο αποστολής εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών. Εάν είναι υπόχρεος, θα εκδώσει αυτός δελτίο αποστολής για τη μεταφορά.

 

Γ) Για τις υπηρεσίες που προσφέρετε στο ξηραντήριο, θα εκδώσετε αναλόγως ΤΠΥ προς υπόχρεο και ΑΛΣ προς μη υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών.

Για την αμοιβή σας σε είδος, θα αναγράψετε πάνω στο ΤΠΥ ή στην ΑΠΥ το είδος του αγαθού που λαμβάνετε, την ποσότητα και την αξία του. Η αξία του αποτιμάται σε χρήμα με βάση την τρέχουσα τιμή χονδρικής πώλησης.

 

 

Ακόμη, όσον αφορά την αμοιβή σε είδος, σύμφωνα με  το 1063464/493/0015/8.8.2006 έγγραφο, ισχύουν τα εξής:

(...2. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον ο εκμεταλλευτής του θεριζοαλωνιστικού μηχανήματος εισπράττει από τους αγρότες – παραγωγούς την αμοιβή του σε είδος, για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, θεωρείται ότι προβαίνει σε ανταλλαγή υπηρεσιών με αγαθά. Συγκεκριμένα, προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη, για την αμοιβή των οποίων υποχρεούται στην έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών (Σ.Σ. Κατά τη γνώμη μας πλέον ΤΠΥ αθεώρητο, όπως αναλυτικά εξηγήσαμε παραπάνω)  και ταυτόχρονα θεωρείται αγοραστής για τη λαμβανόμενη, ως αμοιβή, από αυτόν, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Για την ανωτέρω συναλλαγή, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εγγρ. 1060080/71/0015/19.5.1995), είναι δυνατή η απεικόνιση, τόσο της παρεχόμενης υπηρεσίας, όσο και της αγοράς του προϊόντος, σ' ένα στοιχείο δηλαδή στην Α.Π.Υ. (Σ.Σ. Πλέον ΤΠΥ αθεώρητο) που εκδίδεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος και κατά συνέπεια δεν εκδίδεται και Τιμολόγιο Αγοράς.

Ακόμη, από την ΠΟΛ 80/1988, που πιστεύουμε ότι έχει εφαρμογή και στην περίπτωση σας, προβλέπεται ότι στην περίπτωση είσπραξης εκθλιπτικού δικαιώματος σε είδος (λάδι-ελαιοπυρήνας) και πώλησής του στη συνέχεια από το ελαιοτριβείο έχουμε δύο διακεκριμένες φορολογητέες πράξεις:

- Η πρώτη, που αναφέρεται στο εκθλιπτικό δικαίωμα, αποτελεί παροχή υπηρεσίας από το ελαιοτριβείο προς τον παραγωγό. Ο Φ.Π.Α., στην περίπτωση που η αμοιβή καταβάλλεται σε είδος, υπολογίζεται στην αξία του είδους, αφού αυτό αποτιμηθεί σε χρήμα (Σ.Σ με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πώλησης), βαρύνει τον παραγωγό, εισπράττεται και αποδίδεται από το ελαιοτριβείο.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.