Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1143409 ΕΞ 20.09.2013

Θέμα: «Αναγραφή αριθμού Φ.Ι.Χ. σε δελτίο αποστολής»

Απαντώντας στην από 08-08-2013 αίτησή σας, αναφορικά με την υποχρέωση ή μη αναγραφής του αριθμού Φ.Ι.Χ. στο δελτίο αποστολής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από τις διατάξεις της περ. γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ.(ν.4093/2012) προκύπτει ότι στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου, κατά τη μεταφορά αγαθών, φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως.

Κατά συνέπεια, στο δελτίο αποστολής που εκδίδει η εταιρεία αποθήκευσης για εμπορεύματα που παραδίδει στη ‘’ράμπα’’ της δεν αναγράφεται αριθμός κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δεδομένου ότι, με την παράδοση αυτή δεν μεταφέρονται αγαθά με φορτηγό αυτοκίνητο.

Αντίθετα για τις μεταφορές αγαθών από τη ‘’ράμπα’’ της εταιρείας αποθήκευσης με φορτηγό αυτοκίνητο στο δελτίο αποστολής που εκδίδεται πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευθύμιος Σαΐτης