Ερώτηση

919ΑΑ. Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1148/17-6-2013 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» Αναφέρονται τα εξής:

3. Με το σημείο (ii) της παραγράφου αυτής, εισάγεται νέος κανόνας για τον τόπο φορολόγησης της μακροχρόνιας μίσθωσης μεταφορικού μέσου σε μη υποκείμενο στο φόρο, σύμφωνα με τον οποίο η εν λόγω πράξη φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη της υπηρεσίας.

Η επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων (Α) που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, μισθώνει αυτοκίνητο σε ιδιώτη με τόπο κατοικίας τη Γαλλία (Β), που βρίσκεται για διακοπές στην Ελλάδα, για χρονικό διάστημα 45 συνεχόμενων ημερών. Ο τόπος φορολογίας της μίσθωσης είναι στη Γαλλία, καθώς η εγκατάσταση του λήπτη της υπηρεσίας είναι στη Γαλλία και η μίσθωση υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης που φορολογείται εκτός Ελλάδος και πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στη χώρα μας, ο εν λόγω υποκείμενος θα πρέπει να διερευνήσει τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσής του στη χώρα που οφείλεται ο φόρος.

1)Επειδή δεν πήραμε σαφείς απαντήσεις ως προς την διαδικασία ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με το υπουργείο (τμήμα ΦΠΑ) και επειδή εκπροσωπούμε επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων όπου εκμισθώνουμε αυτοκίνητα πάνω από 30 ημέρες σε κάτοικους ιδιώτες ενδοκοινοτικών χωρών και τρίτων χωρών. Απαντήστε μας, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

2)Επίσης στην περίπτωση που εκδίδεται τιμολόγιο σε πρακτορείο ενδοκοινοτικό ή τρίτης χώρας και αφορά ως επί το πλείστον κράτηση από ιδιώτη και αφορά μακροχρόνια μίσθωση, πως αντιμετωπίζεται;

3)Είναι σαφές ότι όταν εκδίδεται τιμολόγιο σε επιχείρηση ενδοκοινοτική ή τρίτης χώρας και αφορά μακροχρόνια μίσθωση δεν χρεώνεται ΦΠΑ και αφορά πράξεις λήπτη και υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα λίστιν;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την  παράγραφο 12 του άρθρου 14 του ν. 2859/2000, ισχύει ότι:

12. μίσθωση μεταφορικών μέσων
i. Ο τόπος βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταφορικού μέσου:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη στο εσωτερικό της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας.

ii. Ο τόπος μίσθωσης, εκτός από τη βραχυχρόνια μίσθωση, μεταφορικού μέσου σε μη υποκείμενο στο φόρο:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο μη υποκείμενος στο φόρο λήπτης είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο μη υποκείμενος στο φόρο λήπτης δεν είναι εγκατεστημένος ή δεν έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας.
Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, στην περίπτωση σκάφους αναψυχής που μισθώνεται σε μη υποκείμενο στο φόρο, εκτός από τη βραχυχρόνια μίσθωση, ο τόπος μίσθωσης:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που το σκάφος τίθεται πράγματι στη διάθεση του λήπτη στο εσωτερικό της χώρας και η υπηρεσία παρέχεται πράγματι από την έδρα ή μια μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος στο εσωτερικό της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που το σκάφος τίθεται πράγματι στη διάθεση του λήπτη εκτός του εσωτερικού της χώρας και η υπηρεσία παρέχεται πράγματι από την έδρα ή μια μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος στον ίδιο τόπο της διάθεσης του σκάφους.”

 

Ακόμη, σύμφωνα με τις παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 14 του ν. 2859/2000, προβλέπονται τα εξής:

15. Τόπος παροχής το εσωτερικό της χώρας ορι­σμένων υπηρεσιών για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
Με σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγω­νισμού, για τις υπηρεσίες για τις οποίες ο τόπος παρο­χής είναι εκτός Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 12 και 14, ο τόπος είναι το εσω­τερικό της χώρας, στην περίπτωση που η χρήση και εκμετάλλευση των υπηρεσιών αυτών πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας.

16. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται τα κριτήρια, με βάση τα οποία θεωρείται ότι για τις υπηρεσίες που καλύπτονται από την παράγραφο 15 η χρήση και εκμετάλλευση πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας και ρυθμίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.”

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 16, δεν έχει εκδοθεί ακόμα.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και την ΠΟΛ.1148/2013, που αναφέρετε στην ερώτηση σας, προκύπτουν τα εξής:

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα:

Για τους ιδιώτες κατοίκους Κοινοτικών χωρών:

Από τη στιγμή που όπως μας ενημερώνετε η μίσθωση ξεπερνάει τις 30 μέρες δεν θα χρεώσετε ΦΠΑ στην ΑΛΣ καθότι ο τόπος φορολογίας αυτής της πράξης είναι σε άλλη χώρα της Κοινότητας.

Για την απόδοση του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτή την πράξη, θα πρέπει να ενημερωθείτε ανάλογα από τις φορολογικές αρχές του τόπου κατοικίας του ιδιώτη. Για παράδειγμα εάν ο ιδιώτης είναι Γάλλος, θα πρέπει είτε να ορίσετε φορολογικό εκπρόσωπο στη Γαλλία, είτε να αποδώσετε το ΦΠΑ που αναλογεί με κάποιον άλλο τρόπο όπως προβλέφθηκε αντίστοιχα από την Ελληνική νομοθεσία με την ΠΟΛ.1113/22.5.2013 (Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

 

Για τους ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών:

Δεδομένου ότι ο τόπος φορολογίας είναι εκτός της Κοινότητας και με την επιφύλαξη της έκδοσης της απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 16 του άρθρου 14, δεν θα χρεώσετε ΦΠΑ στην ΑΛΣ και δεν υπάρχει υποχρέωση να αποδώσετε τον ΦΠΑ  σε κάποια άλλη χώρα.

 

Όσον αφορά το δεύτερο και τρίτο ερώτημα:

 

Για τα  πρακτορεία Κοινοτικών χωρών:

Δεν θα χρεώσετε ΦΠΑ στο ΤΠΥ καθότι ο τόπος φορολογίας αυτής της πράξης είναι σε άλλη χώρα της Κοινότητας.

Θα πρέπει να συμπεριλάβετε στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την εν λόγω συναλλαγή.

Για την απόδοση του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτή την πράξη υπόχρεος είναι το Κοινοτικό πρακτορείο και δεν έχετε καμία περαιτέρω υποχρέωση.

 

Για τα  πρακτορεία τρίτων χωρών:

Δεδομένου ότι ο τόπος φορολογίας είναι εκτός της Κοινότητας και με την επιφύλαξη της έκδοσης της απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 16 του άρθρου 14, δεν θα χρεώσετε ΦΠΑ στο ΤΠΥ, δεν υπάρχει υποχρέωση να αποδώσετε τον ΦΠΑ  σε κάποια άλλη χώρα και δεν θα υποβάλετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα γι αυτή τη συναλλαγή.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.