Κ.Υ.Α. αρ. 10.850 / 786 / Φ / Α.15 /3 / 10.09.2013

Θέμα: Καθορισμός της διαδικασίας δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση και οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης (ΕΠΕ), των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτή, του τρόπου προσδιορισμού και χρηματοδότησης του έργου και κάθε άλλου σχετικού θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 56, παρ. 3 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17−6−11).

(ΦΕΚ Β' 2351/20-09-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17−6−11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 56, παρ. 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Το Π.Δ. 229/Α/1986 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/89», το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», και το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17−3−04) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

4. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/13) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

5. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/13) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την απόφαση υπ’ αριθμ.: ΔΠ/Φ6.12/οικ. 5977/7−5−2013 (ΦΕΚ 210/ Υ.Ο.Δ.Δ /14−5−13) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διορισμός του Γεωργίου Στέργιου ως Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.: 27858/ΔΙΟΕ/546/26−6−2013 (ΦΕΚ 1653/Β/4−7−13) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά».

8. Την υπ’ αριθμ.: Υ48/9−7−1012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

9. Το από 12−8−2013 Ενημερωτικό − Εισηγητικό Σημείωμα του Α. Μουρτσιάδη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της ΓΓΒ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των ΟΤΑ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεσης προτάσεων

1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την ανάθεση σε ανώνυμη εταιρεία:

− της ίδρυσης και οργάνωσης, χωρίς τη διασφάλιση της απαιτούμενης έκτασης κατά το άρθρο 46 παρ. 1, Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί με Κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 56 παρ. 1 ως χρήζουσα περιβαλλοντικής εξυγίανσης

− της διοίκησης και διαχείρισης (λειτουργίας) του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ορίζονται κατ’ ελάχιστο:

− Η περιοχή για την οποία προσκαλούνται ενδιαφερόμενες ανώνυμες εταιρείες, και η οποία θα ταυτίζεται με αυτήν που έχει χαρακτηριστεί ως χρήζουσα περιβαλλοντικής εξυγίανσης βάσει της σχετικής Κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 56 παρ. 1.

− Ο κατάλογος περιβαλλοντικών και λειτουργικών προβλημάτων της συγκεκριμένης περιοχής που πρέπει να αντιμετωπιστούν συνοδευόμενος από ποσοτικοποιημένους δείκτες της παρούσας κατάστασης (βάσης) και αποτελέσματος της εξυγίανσης (στόχου), όπως αυτά θα τεκμηριώνονται στα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της Κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 56 παρ. 12.

− Ο κατάλογος ελάχιστων απαιτούμενων έργων της συγκεκριμένης περιοχής, όπως αυτά τεκμηριώνονται στα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της Κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 56 παρ. 12 που δεν μπορούν όμως να είναι λιγότερα απ’ αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της Κοινής υπουργικής απόφασης Φ/Α. 15/3/2226/170/2012 (ΦΕΚ 583/Β/2−3−12).

− Η μεθοδολογία αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων εταιρειών. Ειδικότερα, καθορίζονται κριτήρια σε σχέση με το επιχειρηματικό σχήμα, την συμμετοχή, στην οργάνωση της περιοχής, ιδιοκτητών και επιχειρήσεων της περιοχής, την συμμετοχή δημοτικών ή Περιφερειακών αρχών ή Ν.Π.Δ.Δ. της περιοχής, την τεχνική και επιχειρησιακή επάρκεια εμπειρία, την τεχνική λύση συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων της περιοχής όπως "αυτά θα τεκμηριώνονται στα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της Κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 56 παρ. 12, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία του έργου, τα οποία σταθμίζονται ως προς την βαρύτητά τους και θα περιγράφεται ο τρόπος βαθμολόγησής τους.

− Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει χρονικό διάστημα υποβολής τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών για την προετοιμασία των ενδιαφερομένων.

− Η τυχόν δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου από Ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται: οι επιλέξιμες δαπάνες, το ύφος και ποσοστό επιχορήγησης ανά είδος δαπάνης, και οι κατηγορίες έργων που επιχορηγούνται, το συνολικό ύφος του διαθέσιμου δημόσιου προϋπολογισμού και οι πηγές χρηματοδότησης και το ελάχιστο και μέγιστο ύφος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των προτάσεων των ενδιαφερομένων.

Ως παράρτημα της πρόσκλησης θα συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της Κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 56 παρ. 12 της συγκεκριμένης περιοχής.

3. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της ενδιαφερόμενης ανώνυμης εταιρείας ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο θα καταθέτει στην Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία επέχει θέση αίτησης χορήγησης έγκρισης ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου κατά το άρθρο 46 παρ. 5 του ν.3982/2011.

4. Η παραπάνω αίτηση συνοδεύεται από παράβολο, το ύφος του οποίου ρυθμίζεται από το άρθρο 1 παρ. 2 της Κοινής υπουργικής απόφασης Φ/Α. 15/3/2226/170/2012 (ΦΕΚ 583/Β/2−3−12) και δικαιολογητικά, τα οποία ρυθμίζονται από τα άρθρα 2 και 3 της Κοινής υπουργικής απόφασης Φ/Α. 15/3/2226/170/2012 (ΦΕΚ 583/Β/2−3−12).

Δεν απαιτούνται έγγραφα και στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η ΕΑΝΕΠ έχει διασφαλίσει την απαιτούμενη έκταση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 3982/2011. Είναι δυνατό στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να προβλέπονται επιπλέον δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της διαδικασίας επιλογής των προτάσεων, όπως π.χ. για την επίτευξη των στόχων της εξυγίανσης.

5. Η αίτηση και ο φάκελος με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλλονται σε (4) αντίτυπα στη Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στην περίπτωση που στη διαδικασία εμπλέκεται και Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου, τότε υποβάλλονται πέντε (5) αντίτυπα.

Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής

1. Δικαιούχοι που μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον είναι μόνο οι Εταιρείες Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ΕΑΝΕΠ, όπως ορίζονται στοάρθρο 45 του Ν.3982/2011. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να ορίζονται περαιτέρω όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

2. Κάθε υποβληθείσα πρόταση εξετάζεται από τη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος, με τα κριτήρια του άρθρου 3 της παρούσας, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αφού λάβει υπ’ όψιν:

α) εάν η πρόταση είναι σύμφωνη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Τρίτου Μέρους του Ν.3982/2011 και τηρεί τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

β) την πληρότητα του φακέλου σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το, άρθρο 1 παρ.4 της παρούσας

γ) το βαθμό κάλυψης των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 3 της παρούσας, σύμφωνα με τη ' μεθοδολογία αξιολόγησης που θα ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή απόφασης ανάθεσης στην επιλεγείσα εταιρεία της ίδρυσης, οργάνωσης καθώς και της διοίκησης και διαχείρισης (λειτουργίας) Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην συγκεκριμένη περιοχή.

4. Μετά την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης συνεχίζεται η διαδικασία για την έκδοση της Κοινής υπουργικής απόφασης έγκρισης ανάπτυξης ΕΠΕ του άρθρου 47 του Ν.3982/2011, βάσει των προβλεπόμενων στο Ν.3982/2011 και στην Κοινή υπουργική απόφαση υπ'αρ.: Φ/Α. 15/3/2226/170/1−3−2012 (ΦΕΚ 583/Β/2−3−12).

Άρθρο 3
Κριτήρια Επιλογής

1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα καθορίζει κριτήρια για την επιλογή της ενδιαφερόμενης εταιρείας για την ίδρυση, οργάνωση καθώς και για τη διοίκηση και διαχείριση (λειτουργία) του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, τα οποία κατ’ ελάχιστο θα περιλαμβάνουν:

Α. Οικονομικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ανά κατηγορία κριτηρίου θα προκύπτει η μεγαλύτερη βαθμολογία για την πρόταση που συγκεντρώνει:

i) το μικρότερο ποσοστό απαιτούμενων απαλλοτριώσεων στο σύνολο της έκτασης

ii) το χαμηλότερο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

iii) τη μεγαλύτερη καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης

iv) το μεγαλύτερο ποσό ίδιων κεφαλαίων

ν) το μικρότερο ποσό άλλων πηγών χρηματοδότησης πέρα των ίδιων κεφαλαίων

Β. Περιβαλλοντικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ανά κατηγορία κριτηρίου θα προκύπτει η μεγαλύτερη βαθμολογία για την πρόταση που συγκεντρώνει την πιο ολοκληρωμένη τεχνικά λύση για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την διασφάλιση της μελλοντικής περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της περιοχής κατά την λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης. Τα κριτήρια θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εκάστοτε περιοχής προς εξυγίανση.

Γ. Τεχνικά και επιχειρησιακά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ανά κατηγορία κριτηρίου θα προκύπτει η μεγαλύτερη βαθμολογία για την πρόταση που συγκεντρώνει:

i) τη μέγιστη κάλυψη των απαιτήσεων, όπως προδιαγράφονται από τα προτεινόμενα έργα υποδομής

ii) τη μέγιστη κάλυψη των προϋποθέσεων για την απόδειξη ύπαρξης της αναγκαίας τεχνικής και επιχειρησιακής επάρκειας

Δ. Μετοχικό σχήμα: Θα εξετάζεται ο βαθμός συμμετοχής εγκατεστημένων εταιρειών, ιδιοκτητών γης και οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης ή/και Ν.Π.Δ.Δ.

Ε. Εξωτερικού Επιχειρηματικού Κινδύνου: Θα εξετάζεται ο βαθμός συμφωνίας εγκατεστημένων εταιρειών, ιδιοκτητών γης και οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και η τυχόν ανάγκη για απαλλοτριώσεις.

2. Ο τρόπος βαθμολόγησης των κριτηρίων, η βαρύτητα τους καθώς και ο τρόπος τεκμηρίωσής τους από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες θα καθορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε προς εξυγίανση περιοχής. Η διακύμανση των συντελεστών βαρύτητας και ο τρόπος βαθμολόγησης ανά κριτήριο μεταξύ δύο διαδοχικών προσκλήσεων δεν μπορεί να διαφέρουν πέραν του 10%. Η πρόταση θα πρέπει να αφορά την οργάνωση του συνόλου της προς εξυγίανση περιοχής.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση του έργου

Στην περίπτωση που στην πρόσκληση του άρθρου 1 περιλαμβάνεται τυχόν δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου, ακολουθείται η διαδικασία τουάρθρου 51 του Ν.3982/2011 και της υπουργικής απόφασης του άρθρου 51, παρ. 2 του Ν.3982/2011.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ