Αριθμ. 30 / 005 / 648 / 19.09.2013
Θέμα: Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων

(ΦΕΚ Β' 2406/26-09-2013)Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 33, 63, 72 και 73 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/ Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 "Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 230/Α), όπως ισχύει, και ιδίως εκείνες του άρθρου 3 αυτού.

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ.639 /447/14-8-2002 Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών», (ΦΕΚ 1109/Β'), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της Τ1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟΟ «Λειτουργία του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης», (ΦΕΚ 468/Β'), όπως ισχύει.

5. Τη Σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Νόμιμης Μετρολογίας υπ' αριθ. OIML R 71:2008 «Fixed Storage Tanks. General Requirements».

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Τ.3200/25/30-5-1968 ΑΥΟ «περί τρόπου συστάσεως Επιτροπών δια την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, υγραερίων κ.λ.π. και εξουσιοδοτήσεως των Τελωνειακών Αρχών δια την ογκομέτρησιν αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Τ.1259/22/18-4-1979 ΑΥΟ.

7. Την ανάγκη καθορισμού σύγχρονων, τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας, προκειμένου για την ογκομέτρηση δεξαμενών υγρών ή/και υγροποιημένων αερίων προϊόντων υποκειμένων σε δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, ως και των σχετικών προς αυτές όρων και διατυπώσεων.

8. Την ανάγκη ογκομέτρησης των δεξαμενών καυσίμων πριν από την τελική βαθμονόμηση και εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών που προβλέπει το άρθρο 320 του ν. 4072/2012, «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ 86/ Α'), όπως ισχύει.

9. Το από 30-12-2011 σχετικό πόρισμα της συσταθείσας, στο Υπουργείο Οικονομικών, δυνάμει της υπ' αριθ. Δ6Α1104110 ΕΞ2011/21-7-2011 ΑΥΟ, ομάδας εργασίας για το σκοπό αυτό.

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α') όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. υπ' αριθ. 534/89 (ΦΕΚ 229/Α/89) και 91/99 (ΦΕΚ 98/Α').

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/Α'), ως και του Π.Δ. 189/2001 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α').

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 ''Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα'' (ΦΕΚ 98/Α').

13. Την υπ' αριθ. 07927ΕΞ2012 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη'' (ΦΕΚ 2574/Β').

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής - Αρμόδιες Αρχές

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η καθιέρωση σύγχρονων, αξιόπιστων και διεθνώς αποδεκτών τυποποιημένων διαδικασιών ογκομέτρησης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 72 του ν.2960/2001 υποκείμενων σε καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και οι σχετικοί προς αυτές όροι και διατυπώσεις, αναφορικά με τις εργασίες του ελέγχου και της ογκομέτρησης (αρχικής και επανογκομέτρησης) καθώς και με την έγκριση χρήσης των παντός είδους δεξαμενών, είτε με σταθερή έδραση είτε φερόμενες σε αυτοκίνητο όχημα, (υπό ατμοσφαιρική ή μεγαλύτερη αυτής πίεση, με σταθερή ή πλωτή οροφή, συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίες διαθέτουν μηχανισμό ψύξης ή θέρμανσης).

Επίσης, με την παρούσα, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός κατά τις ανωτέρω εργασίες, καθώς και οι φορείς που δύνανται να διενεργούν τις εν λόγω εργασίες.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν εμπίπτουν οι δεξαμενές αποθήκευσης των υγρών καυσίμων και υγραερίων στα πρατήρια λιανικής πώλησης.

3. Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι το Τελωνείο και η Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ που ασκούν την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων στις οποίες ευρίσκονται οι προς έλεγχο και ογκομέτρηση δεξαμενές, που για λόγους συντομίας καλούνται Τελωνείο Ελέγχου και Χημική Υπηρεσία Ελέγχου αντιστοίχως.

Άρθρο 2 Ορισμοί και Ορολογία

I. Ορισμοί

A. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως :

1. Ογκομέτρηση /διακρίβωση (Calibration)
Το σύνολο των ενεργειών που διενεργούνται προκειμένου να προσδιορισθεί η χωρητικότητα μιας δεξαμενής έως ένα ή περισσότερα επίπεδα της στάθμης του περιεχόμενου υγρού.

2. Ονομαστική χωρητικότητα (Nominal capacity)
Η στρογγυλοποιημένη τιμή του μέγιστου όγκου υγρού που μία δεξαμενή μπορεί να περιέχει κάτω από συνήθεις συνθήκες χρήσης.

3. Κατακόρυφος άξονας μέτρησης (Vertical measurement axis)
Η κατακόρυφη νοητή ευθεία η οποία διέρχεται από το κέντρο του οδηγού σωλήνα, εφ' όσον υπάρχει, που αντιστοιχεί στη θέση που υποδεικνύεται για την αυτόματη ή χειροκίνητη καταγραφή της στάθμης του υγρού.

4. Πλάκα αναφοράς (dip plate)
Οριζόντια πλάκα τοποθετημένη σε σημείο του κατακόρυφου άξονα και αποτελούσα σταθερή επιφάνεια από την οποία μετράται το ύψος της στήλης του περιεχόμενου υγρού.

5. Σημείο αναφοράς μέτρησης ύψους στάθμης (κατώτατο)
Το σημείο τομής μεταξύ του κατακόρυφου άξονα μέτρησης και της άνω επιφάνειας της πλάκας αναφοράς (dip plate) ή της επιφάνειας του πυθμένα της δεξαμενής, στην περίπτωση που δεν υπάρχει πλάκα αναφοράς. Αποτελεί το σημείο έναρξης μέτρησης του ύψους της στάθμης του περιεχόμενου υγρού.

6. Κατώτατο όριο ακριβούς χωρητικότητας (όγκος κάτω από την πλάκα αναφοράς)
Η τιμή εκείνη της χωρητικότητας μιας δεξαμενής κάτω από την οποία δεν ικανοποιείται η απαίτηση της μέγιστης επιτρεπτής αβεβαιότητας.

7. Πίνακας ογκομέτρησης (Calibration Table)
Εκφράζεται με τη μορφή πίνακα ή μαθηματικής συνάρτησης V(h) η οποία περιγράφει τη σχέση μεταξύ του ύψους της στάθμης του υγρού h (ανεξάρτητη μεταβλητή) και του όγκου του υγρού V (εξαρτημένη μεταβλητή) ανηγμένου στην θερμοκρασία αναφοράς.

8. Θερμοκρασία αναφοράς (Reference temperature)
Η θερμοκρασία στην οποία ανάγεται ο περιεχόμενος όγκος μιας δεξαμενής προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέτρηση της χωρητικότητάς της ως προς σταθερή βάση αναφοράς. Η χρήση της θερμοκρασίας αναφοράς είναι απαραίτητη δεδομένου ότι ο όγκος είναι ένα μέγεθος του οποίου η τιμή εξαρτάται από τη θερμοκρασία, σε κανονικές κατά τα άλλα περιβαλλοντικές συνθήκες.

9. Διακρίβωση (Calibration)
Σειρά ενεργειών οι οποίες καθιερώνουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες τη σχέση μεταξύ των ενδείξεων ενός μετρητικού οργάνου ή των τιμών που αντιπροσωπεύονται από ένα υλικό αναφοράς και των αντίστοιχων τιμών που υλοποιούνται από το αντίστοιχο πρότυπο αναφοράς.

10. Πιστοποιητικό διακρίβωσης (Calibration certificate)
Έγγραφο στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα διακρίβωσης.

11. Χρόνος επανογκομέτρησης/επαναδιακρίβωσης (Calibration interval)
Χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών διακριβώσεων.

12. Εξέταση συμμόρφωσης (Conformity assessment)
Δραστηριότητα η οποία αποδεικνύει ότι ένα προϊόν πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με διαδικασία, σύστημα ή φορέα

13. Αβεβαιότητα μέτρησης (Uncertainty of measurement)
Παράμετρος η οποία αναφέρεται στο αποτέλεσμα μιας μέτρησης και η οποία χαρακτηρίζει τη διασπορά των τιμών που θα μπορούσαν λογικά να αποδοθούν στο μετρούμενο μέγεθος. Η εκτίμηση της αβεβαιότητας γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που υποδεικνύονται από την οδηγία GUM.

14. Σταθερότητα (Stability)
Η ικανότητα ενός μετρητικού οργάνου ή συστήματος να διατηρεί τα μετρολογικά του χαρακτηριστικά σταθερά με το χρόνο.

15. Ιχνηλασιμότητα (Traceability)
Ιδιότητα του αποτελέσματος μιας μέτρησης ή της τιμής ενός προτύπου σύμφωνα με την οποία αυτό μπορεί να συσχετισθεί με μια τιμή αναφοράς, όπως αυτή συνήθως υλοποιείται με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα, μέσω μιας αδιάσπαστης αλυσίδας αλληλοσυγκρίσεων κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από δήλωση της αβεβαιότητας μέτρησης.

16. Σφάλμα μέτρησης (Measuring error )
Το αποτέλεσμα μιας μέτρησης μείον την πραγματική τιμή του μετρούμενου μεγέθους όπως αυτή υλοποιείται από το αντίστοιχο πρότυπο αναφοράς.

17. Μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα οργάνου (Maximum permissible error for a measuring instrument)
Οι επιτρεπόμενες οριακές τιμές σφάλματος ενός μετρητικού οργάνου βάσει των προδιαγραφών του ή βάσει κανονιστικών οδηγιών.

Β. Στην παρούσα απόφαση:

Ό όρος ενεργειακά προϊόντα νοείται κατά την έννοια του άρθρου 72, του ν.2960/2001 όπως ισχύει.

II. Συντομογραφίες

Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται:

1. ΕΣΥΠ, νοείται το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας.

2. ISO, νοείται ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standardization Organization).

3. OIML, νοείται ο Διεθνής Οργανισμός Νομικής Μετρολογίας (International Organization of Legal Metrology).

4. GUM νοείται ο Οδηγός εκτίμησης της αβεβαιότητας στις μετρήσεις. Αποτελεί έκδοση των διεθνών οργανισμών BIPM, IEC, ISO, OIML, IFCC, και IUPAC.

5. API νοείται το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (American Petroleum Institute).

6. Κοινοτική Οδηγία ADR νοείται η Οδηγία μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 52167/4683/20-1-2012, όπως ισχύει.

Άρθρο 3 Έγκριση χρήσης Δεξαμενών

1. α. Για τη χρησιμοποίηση των κατά τα ανωτέρω δεξαμενών, απαιτείται η προηγούμενη εξέταση της έγκρισης χρήσης τους η οποία διενεργείται από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας.

1. β. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση δεξαμενών, για την αποθήκευση ενεργειακών προϊόντων που υπόκεινται σε κάθε είδους δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, εφ' όσον αυτές δεν έχουν εγκριθεί από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου.

2. α. Η κατά την προηγουμένη παράγραφο έγκριση χρήσης χορηγείται αποκλειστικά και μόνον εφ' όσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι δεξαμενές να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές, ενώ η τοποθέτησή τους και οι συνθήκες χρήσης τους να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την αποθήκευση των ενεργειακών προϊόντων που περιέχουν.

2.β. Όσον αφορά τα τεχνικά και μετρολογικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τους διενεργούμενους μετρολογικούς ελέγχους, οι δεξαμενές να πληρούν τις απαιτήσεις της Σύστασης υπ' αριθμ. R 71:2008 του OIML, "Fixed Storage Tanks. General Requirements".

2. γ. Να πληρούνται οι λοιπές διατάξεις της παρούσας.

3. α. Εφόσον πληρούνται οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης, με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου Ελέγχου χορηγείται έγκριση χρήσης, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του μέρους Β του άρθρου 4 της παρούσας και ισχύει για χρονικό διάστημα δέκα ετών από την ημερομηνία κατάρτισης του πίνακα ογκομέτρησης αυτής.

Η χορηγηθείσα έγκριση χρήσης μπορεί να παραταθεί για πέντε επί πλέον έτη εφ' όσον διενεργούνται περιοδικοί έλεγχοι της δεξαμενής, ανά πενταετία από την κατάρτιση του οικείου πίνακα ογκομέτρησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και αναλόγως των αποτελεσμάτων αυτών.

3.β. Η έγκριση χρήσης, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της σχετικής απόφασης μπορεί να ανανεώνεται υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως διενεργείται ο έλεγχος και η επανογκομέτρηση της δεξαμενής κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.

3.γ. Δεξαμενή που εγκρίνεται, καταχωρίζεται, με μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, σε ειδικό Μητρώο δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, (ΓΓΠΣ). Η γραμμογράφηση-μορφότυπος των στοιχείων που θα παρέχονται στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των σχετικών δεδομένων για τις εν λόγω δεξαμενές καθορίζεται από την ΓΓΠΣ. Στο Μητρώο έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και της Γενικής Διεύθυνσης ΓΧΚ, καθώς και τα αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου και οι Χημικές Υπηρεσίες Ελέγχου.

Η δεξαμενή όταν λάβει έγκριση χρήσης οφείλει να φέρει μεταλλική πινακίδα ταυτοποίησης, η οποία προσαρμόζεται καταλλήλως επ' αυτής ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δεξαμενής και οποιαδήποτε προσπάθεια απομάκρυνσής της να οδηγεί σε παραβίαση των σφραγίδων που έχουν τεθεί από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου.

Η επισήμανση της εν λόγω μεταλλικής πινακίδας περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

4.α. Η έγκριση χρήσης ανακαλείται από τον Προϊστάμενο του οικείου Τελωνείου Ελέγχου εφ' όσον εκλείψουν, μερικά ή ολικά, οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

Επίσης, η έγκριση χρήσης ανακαλείται στις περιπτώσεις της παραγράφου Α.5.β του άρθρου 4 της παρούσας, εφ' όσον δεν πραγματοποιηθεί έλεγχος και επανογκομέτρηση της δεξαμενής.

Η έγκριση χρήσης μπορεί να ανακληθεί, κατά την κρίση του οικείου Τελωνείου Ελέγχου, σε περίπτωση οποιασδήποτε, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου επιτηδευματία, τροποποίησης ή μεταβολής της δεξαμενής χωρίς την προηγούμενη σχετική άδεια του Τελωνείου Ελέγχου.

4.β. Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης χρήσης δεξαμενής φορολογικής αποθήκης, ή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας ή διαχειριστής υποχρεούται για την άμεση μεταφορά, με ίδια μέσα και δαπάνη, των τυχόν περιεχόμενων σ' αυτήν προϊόντων σε άλλη εγκεκριμένη δεξαμενή, τηρουμένων των σχετικών προς τούτο όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις.

5 Αν δεν πληρούνται οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης, το οικείο Τελωνείο Ελέγχου δεν χορηγεί έγκριση χρήσης, και ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά, αιτιολογώντας λεπτομερώς την άρνηση χορήγησης της έγκρισης χρήσης.

6. Για την έγκριση χρήσης, καθώς και για την εκάστοτε ανανέωση αυτής, τηρούνται οι διατυπώσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Άρθρο 4Μετρολογικοί έλεγχοι - Απαιτήσεις και διαδικασίες

Α. Μετρολογικοί έλεγχοι - Απαιτήσεις

1. Για την κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης, οι απαιτούμενοι μετρολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αρχική μακροσκοπική εξέταση - επιθεώρηση και την αρχική ογκομέτρηση, τον περιοδικό έλεγχο, καθώς και την επανογκομέτρηση, διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθ. OIML R 71:2008 Σύστασης, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας, από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/EC 17025:2005 ή νεώτερη έκδοσή του από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ή από αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα διαπίστευσης.

2. Η ογκομέτρηση της δεξαμενής πραγματοποιείται με την εφαρμογή, ανάλογα με τον τύπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δεξαμενής, (το σχήμα, τη θέση, τη χωρητικότητα κ.λπ.), είτε της ογκομετρικής μεθόδου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ε' της παρούσας, είτε γεωμετρικών μεθόδων σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ISO 7507:2005 και της σειράς ΕΛΟΤ ISO 12917:2002, όπως αναλυτικά καταγράφονται στο Παράρτημα Γ' της παρούσας. Επιπλέον γίνονται αποδεκτές και οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στα πρότυπα API.

3. α. Για τον μακροσκοπικό έλεγχο-επιθεώρηση της δεξαμενής συντάσσεται φύλλο ελέγχου, στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία και διαπιστώσεις του ελέγχου.

3.β. Για την ογκομέτρηση, ανεξάρτητα από την εφαρμοζόμενη μέθοδο, συντάσσεται σχετικός πίνακας ογκομέτρησης, ο οποίος υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση, ενώ εκδίδεται από τον φορέα και το σχετικό πιστοποιητικό (πιστοποιητικό ογκομέτρησης), που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία.

Ο πίνακας ογκομέτρησης να είναι σύμφωνος με το εφαρμοσθέν για την ογκομέτρηση πρότυπο.

Οι ενδείξεις στους πίνακες ογκομέτρησης των δεξαμενών των φορολογικών αποθηκών πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον ανά 1mm.

Στους ογκομετρικούς πίνακες των βυτιοφόρων αναγράφεται η στάθμη ανά 100 It καυσίμου σε κάθε διαμέρισμα. Οι μετρικοί κανόνες (βέργες) των βυτιοφόρων είναι βαθμονομημένοι και σφραγισμένοι όπως προβλέπεται στο άρθρο 289 της Α.Δ. 7/2009, ΦΕΚ 1388/Β/2009 όπως ισχύει.

Εφ' όσον απαιτείται, με βάση τα πρωτογενή δεδομένα της ογκομέτρησης, δημιουργείται κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο για την αναλυτική περιγραφή της συνάρτησης V=V(h).

3. γ. Πίνακας ογκομέτρησης που, είτε δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, είτε η υπολογισθείσα αβεβαιότητα υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια σύμφωνα με το Παράρτημα Β' της παρούσας, είτε γενικά δεν είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις αυτής, δεν γίνεται αποδεκτός κατά το στάδιο του ελέγχου από την κατά περίπτωση αρμόδια Χημική Υπηρεσία Ελέγχου ή την οικεία επιτροπή.

Η κατά τα ανωτέρω αβεβαιότητα δεν σχετίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τις απώλειες που προβλέπονται στο άρθρο 65 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και είναι εγγενείς προς τη φύση των ενεργειακών προϊόντων, όπως αυτές αναγνωρίζονται από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

4. Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται, επίσης από διαπιστευμένο όπως παραπάνω φορέα, ανά πενταετία και κατ' αυτόν ελέγχεται μακροσκοπικά και επιθεωρείται η δεξαμενή, ενώ πραγματοποιείται επαλήθευση του πίνακα ογκομέτρησης με έλεγχο ποσοστού 20% του αριθμού των σημείων της αρχικής ογκομέτρησης, διαφορετικών ανά πενταετία.

Κατά τον περιοδικό έλεγχο συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που έγιναν, οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν, καθώς και όλα τα στοιχεία και διαπιστώσεις του ελέγχου. Το εν λόγω πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε τον έλεγχο και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες Αρχές.

5.α. Επανογκομέτρηση των κατά τα ανωτέρω δεξαμενών διενεργείται, επίσης από διαπιστευμένους όπως παραπάνω φορείς, κανονικά είτε κάθε δέκα έτη, είτε κάθε δεκαπέντε έτη εφ' όσον όμως πραγματοποιείται ο κατά τα ανωτέρω ανά πενταετία περιοδικός έλεγχος.

5.β. Ανεξαρτήτως χρονικού ορίου, επανογκομέτρηση των δεξαμενών διενεργείται σε κάθε περίπτωση από τις αναφερόμενες στο σημείο ΙΙΙ.Β.2 του Παραρτήματος Γ' της παρούσας.

5. γ. Για την επανογκομέτρηση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

6. Ο πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, κατά τις εργασίες του αρχικού ελέγχου και ογκομέτρησης, της επανογκομέτρησης, καθώς και κατά τους διενεργούμενους περιοδικούς ελέγχους, να είναι διακριβωμένος από διαπιστευμένο φορέα και να συνοδεύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης.

Οι φορείς που διενεργούν τις εν λόγω εργασίες υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών και των εντεταλμένων οργάνων τους τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

Β. Διατυπώσεις και διαδικασίες, για τον αρχικό έλεγχο και ογκομέτρηση, τον περιοδικό έλεγχο και την επανογκομέτρηση, για έγκριση χρήσης δεξαμενής και την ανανέωσή της.

- Αρχικός Έλεγχος και Ογκομέτρηση

I. 1η Φάση

α. Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία

Για τον αρχικό έλεγχο και ογκομέτρηση κάθε είδους δεξαμενής υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόμενου επιτηδευματία προς τις αρμόδιες Αρχές (άρθρο 1 παρ. 3), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

1. Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου [ονοματεπώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης, πλήρη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού κ.λπ], το επιτήδευμα αυτού (π.χ. φορολογική αποθήκη εμπορίας πετρελαιοειδών, αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, βυτιοφόρο κ.λπ) το δασμοφορολογικό καθεστώς λειτουργίας αυτού .

2. Την περιγραφή της δεξαμενής (σχήμα, γεωμετρικά στοιχεία, χωρητικότητα, τη σχέση με το έδαφος, υλικό, την ακριβή θέση στην οποία ευρίσκεται, τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας, το έτος κατασκευής, κ.λπ. Ειδικά για την περίπτωση των δεξαμενών βυτιοφόρων οχημάτων να υποβάλεται επιπρόσθετα και η έγκριση τύπου της δεξαμενής και το Πιστοποιητικό ADR.

3. Το καθεστώς χρήσης της δεξαμενής, εφόσον αυτό είναι γνωστό.

4. Τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, αντικείμενο εργασιών, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) του διαπιστευμένου φορέα που θα διενεργήσει τον αρχικό έλεγχο και την ογκομέτρηση. Μη διαπιστευμένος φορέας γίνεται δεκτός μόνο κατά το μεταβατικό στάδιο.

β. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο που καταρτίζεται από το φορέα που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και την ογκομέτρηση της δεξαμενής. Αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Το πιστοποιητικό διαπίστευσης αυτού. Επισημαίνεται ότι κατά την μεταβατική περίοδο, κατά την έννοια του άρθρου 8.3 της παρούσας, δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του πιστοποιητικού αυτού.
Τη μέθοδο της ογκομέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί.
Τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί (ονομαστικά με το σειριακό αριθμό).
Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης του εξοπλισμού από διαπιστευμένο φορέα.
Το ονοματεπώνυμο του προσωπικού που θα εκτελέσει τις εργασίες και τα στοιχεία εκπαίδευσής του (αναλυτικά, με τη σχετική τεκμηρίωση).
Την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, (η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης), καθώς και τη διάρκειά τους.
Το χώρο όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες.

γ. Αξιολόγηση της αίτησης από τις αρμόδιες Αρχές, κατά λόγω αρμοδιότητας.

1. Η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη λήψη της αίτησης και του φακέλου εισηγείται εγγράφως στο Τελωνείο την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. Τα στοιχεία που εξετάζονται είναι:

α. Η ισχύς του πιστοποιητικού διαπίστευσης και το πεδίο εφαρμογής του, εφόσον η προσκόμισή του είναι υποχρεωτική.
β. Η καταλληλότητα της μεθόδου για τη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση και τα υποβληθέντα σχέδια και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
γ. Η εγκυρότητα των πιστοποιητικών διακρίβωσης του εξοπλισμού (ημερομηνία λήξης, πεδίο διαπίστευσης του φορέα που τα χορήγησε).
δ. Τα στοιχεία εκπαίδευσης του προσωπικού.

2. Το Τελωνείο Ελέγχου αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση και αντιστοίχως χορηγεί ή μη την έγκριση για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, εξετάζοντας εν προκειμένω τα εξής:
α. Την πληρότητα του φακέλου και των υποβαλλόμενων στοιχείων.
β. Το νομικό καθεστώς εγκατάστασης και χρήσης της δεξαμενής.
γ. Την κατά τα ανωτέρω εισήγηση της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου.

Το Τελωνείο Ελέγχου κοινοποιεί την παραπάνω απόφασή του στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης πραγματοποιείται από τον φορέα η ογκομέτρηση των δεξαμενών.

II. 2η Φάση: Έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ογκομέτρησης.

1. Το Τελωνείο Ελέγχου, ταυτόχρονα με την αποδοχή της σχετικής αίτησης, προβαίνει στη σύσταση επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου, ο οποίος αφορά:

α. Τη μακροσκοπική εξέταση - επιθεώρηση της δεξαμενής
β. Την επαλήθευση της υλοποίησης των αναφερόμενων στον κατατεθέντα τεχνικό φάκελο, κυρίως αναφορικά με:

1. Την εφαρμοζόμενη μέθοδο.

ii. Το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό (σειριακό αριθμό και πιστοποιητικά διακρίβωσης).
ίίί.Την εκπαίδευση του προσωπικού που εκτελεί τις εργασίες.
γ. Τη διασταύρωση, είτε όλων, είτε δειγματοληπτικά επιμέρους μετρήσεων της διενεργηθείσας ογκομέτρησης.

2. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου συντάσσεται, από την επιτροπή, σχετικό πρωτόκολλο στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, τα σχετικά αποτελέσματα καθώς και οι παρατηρήσεις των μελών της. Το πρωτόκολλο υποβάλλεται στις αρμόδιες Αρχές καθώς και στη ΓΓΠΣ.

3. Μεταβατική περίοδος (κατά την έννοια του άρθρου 8.3 της παρούσας)

Κατά τη μεταβατική περίοδο γίνεται έλεγχος σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τις αρμόδιες Αρχές οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω αιτήσεις.

4. Τελικό στάδιο (αφού οι φορείς έχουν λάβει τα πιστοποιητικά διαπίστευσης):

Ο έλεγχος διενεργείται δειγματοληπτικά (σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των εγκριθεισών κατά την προηγούμενη φάση αιτήσεων), κατά την κρίση των αρμοδίων Αρχών.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε ετήσια βάση πανελλαδικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημιουργούμενου Μητρώου φορέων, στο οποίο καταχωρούνται οι χορηγούμενες από τα οικεία Τελωνεία Ελέγχου εγκρίσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι ετησίως ελέγχονται όλοι οι φορείς που εκτελούν εργασίες ελέγχων και ογκομε- τρήσεων δεξαμενών.

III. 3η Φάση: Υποβολή των αποτελεσμάτων ογκομέτρησης-Έλεγχος και Αξιολόγηση αυτών α. Υποβολή αποτελεσμάτων και στοιχείων

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας υποβάλλει στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου:

1. Κυρωμένο αντίγραφο του χορηγηθέντος πιστοποιητικού ογκομέτρησης.

2. Τον συνταχθέντα πίνακα ογκομέτρησης (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή), ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Τη μέθοδο της ογκομέτρησης και τους υπολογισμούς που εκτελέστηκαν. β. Το ύψος της δεξαμενής. γ. Το μέγιστο ύψος πλήρωσης της δεξαμενής. δ. Τον όγκο της δεξαμενής κάτω από την πλάκα αναφοράς. ε. Το βάρος της πλωτής οροφής (αν υπάρχει) και το ύψος της δεξαμενής πάνω από το οποίο το βάρος της οροφής πρέπει να αφαιρείται.

Οι πίνακες ογκομέτρησης πρέπει να συνοδεύονται ή να φέρουν ενσωματωμένο σχεδιάγραμμα της δεξαμενής στο οποίο να εμφαίνονται τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και τα σημεία σφράγισης αυτής.

3. Τις επιμέρους μετρήσεις.

4. Τους υπολογισμούς βάσει των οποίων προέκυψαν τα στοιχεία του πίνακα.

5. Τον υπολογισμό της αβεβαιότητας των μετρήσεων.

Αν η υπολογισθείσα αβεβαιότητα υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Β της παρούσας, τότε ο πίνακας ογκομέτρησης δεν γίνεται αποδεκτός.

β. Έλεγχος και Αξιολόγηση

1. Η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει, εντός πέντε ημερών από της υποβολής τους, στον έλεγχο και αξιολόγηση των προαναφερθέντων στοιχείων λαμβάνοντας υπ' όψη και τα αποτελέσματα και ευρήματα των τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων ελέγχου.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου αποδέχεται ή μη τον υποβληθέντα πίνακα ογκομέτρησης με τα συνυποβληθέντα στοιχεία με σχετική πράξη του Προϊσταμένου αυτής και εν συνεχεία εισηγείται εγγράφως προς το οικείο Τελωνείο Ελέγχου για τη χορήγηση ή μη της έγκρισης χρήσης της δεξαμενής, διαβιβάζοντας και τα πρωτογενή στοιχεία.

2. Το Τελωνείο Ελέγχου, με βάση την κατά τα ανωτέρω εισήγηση της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και αφού εξετάσει τα στοιχεία του όλου φακέλου και διενεργήσει οποιοδήποτε περαιτέρω έλεγχο κρίνει σκόπιμο χορηγεί ή μη την έγκριση χρήσης της δεξαμενής, με σχετική απόφασή του.

Η έγκριση χρήσης της δεξαμενής συντάσσεται επί ει-δικού εντύπου, όπως το σχετικό υπόδειγμα (Παράρτημα Δ' της παρούσας), και κοινοποιείται στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και στη ΓΓΠΣ με επισύναψη του σχετικού πίνακα ογκομέτρησης, προκειμένου η εν λόγω δεξαμενή να καταχωριστεί στο Μητρώο Δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων και να λάβει μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, ενώ στον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία χορηγείται το πρωτότυπο στο οποίο επισυνάπτεται ο πίνακας ογκομέτρησης και τα συνυποβληθέντα στοιχεία.

IV. Εντεταλμένα όργανα για τον έλεγχο

Οι κατά τα ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται από επιτροπή που συγκροτείται με σχετική απόφαση του αρμόδιου Τελωνείου Ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

- Περιοδικοί έλεγχοι - Επανογκομέτρηση

Εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι καθοριζόμενες ανωτέρω διαδικασίες και διατυπώσεις με τις εξής παρατηρήσεις:

1. Στην υποβαλλόμενη από τον ενδιαφερόμενο επιτη-δευματία αίτηση πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός του περιοδικού ελέγχου ή της επανογκομέτρησης.

2. Στην περίπτωση του περιοδικού ελέγχου:
α. Δεν είναι απαραίτητη η συνυποβολή με την κατά τα ανωτέρω αίτηση των σχεδίων της δεξαμενής, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
β. Στον συνυποβαλλόμενο με την κατά τα ανωτέρω αίτηση τεχνικό φάκελο πρέπει επιπροσθέτως να αναφέρονται κατά τρόπο σαφή και λεπτομερή τα σημεία του πίνακα ογκομέτρησης που πρόκειται να ελεγχθούν.

Άρθρο 5 Μετρήσεις κατά τη χρήση (Προμετρήσεις - Επιμετρήσεις)

1. Οι μετρήσεις, στις κατά τα ανωτέρω εγκεκριμένες δεξαμενές για τις οποίες προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος εισροών - εκροών κατά τη χρήση αυτών για τη διαπίστωση της ποσότητας των αποθηκευόμενων και διακινούμενων ενεργειακών προϊόντων διενεργούνται από το αυτόματο σύστημα εισροών - εκροών που υπάρχει στις εγκαταστάσεις των δεξαμενών. Κατά τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων, για τη μέτρηση του ύψους, της θερμοκρασίας και της πυκνότητας, οι σχετικές ενδείξεις αυτών γίνονται αποδεκτές υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα αυτά πληρούν τους σχετικούς όρους και προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, ανταποκρίνονται στις προβλέψεις σχετικών διεθνών συστάσεων και προτύπων και είναι επίσης διακριβωμένα από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς.

2. Εναλλακτικά, σε περίπτωση βλάβης του αυτόματου συστήματος εισροών - εκροών οι ανωτέρω μετρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους υπαλλήλους των αρμοδίων Αρχών που είναι εντεταλμένοι προς τούτο και οι οποίοι ενεργούν από κοινού.

3. Οι μετρήσεις διενεργούνται, παρουσία του ενδιαφερόμενου επιτηδευματία ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις να είναι διακριβωμένα από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς, και τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτών οφείλει ο ενδιαφερόμενος επιτηδευματίας να τηρεί στις εγκαταστάσεις και να επιδεικνύει σε κάθε περίπτωση πού αυτά ζητηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

Άρθρο 6Έλεγχοι - Παραβάσεις και Κυρώσεις

1. Οι αρμόδιες κατά το άρθρο 1 της παρούσας Αρχές διενεργούν κατ' έτος δειγματοληπτικούς ελέγχους, σε ποσοστό 5% τουλάχιστον των κατά τα ανωτέρω εγκρινόμενων αιτήσεων και οπωσδήποτε ένα τουλάχιστον έλεγχο ετησίως για κάθε διαπιστευμένο φορέα.

Ωστόσο, οι αρμόδιες Αρχές διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους, της παρακολούθησης και εποπτείας των εργασιών, ως και της διενέργειας των σχετικών ελέγχων σε κάθε περίπτωση αποδοχής από τις αρμόδιες Αρχές της υποβαλλόμενης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Β.Ι του άρθρου 4 της παρούσας.

2. α. Οι εν λόγω έλεγχοι αποσκοπούν στην επαλήθευση των αναφερομένων στην υποβληθείσα από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία αίτηση καθώς και στη διαπίστωση της αξιοπιστίας του φορέα και αφορούν ιδίως την εφαρμοζόμενη μέθοδο για την ογκομέτρηση, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό [σειριακό αριθμό και πιστοποιητικά διακρίβωσης], καθώς και τη μακροσκοπική εξέταση - επιθεώρηση της δεξαμενής, ως και τη διασταύρωση επιμέρους μετρήσεων και στοιχείων του πίνακα ογκομέτρησης (κατά τη διεξαγωγή των εργασιών ή/και μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών).

2.β. Οι έλεγχοι διενεργούνται από επιτροπή που συγκροτείται από τελωνειακό και χημικό κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Τελωνείου Ελέγχου.

Για τη συγκρότηση της επιτροπής επιλέγονται υπάλληλοι που υπηρετούν στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου και στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, οι οποίοι έχουν αποκτήσει εμπειρία στα θέματα των ελέγχων και ογκομετρήσεων δεξαμενών και διαθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας μετά την παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης κατ' ελάχιστο αναφέρονται σε γενικά θέματα μετρολογίας, στα συστήματα και πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, στις μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον έλεγχο και την ογκομέτρηση δεξαμενών σε σχέση και με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, στη μεθοδολογία και τις διαδικασίες διενέργειας ογκομετρήσεων και μετρήσεων δεξαμενών, καθώς και σε θέματα δειγματοληψιών. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τόσο θεωρητικό μέρος όσο και πρακτική εξάσκηση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εν λόγω προγραμμάτων εκπαίδευσης, χορηγείται στους υπαλλήλους σχετική πιστοποίηση επάρκειας.

Σε περίπτωση που στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου και στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου δεν υπηρετούν κατάλληλα εκπαιδευμένοι υπάλληλοι, για τη συγκρότηση της επιτροπής μπορούν να επιλέγονται υπάλληλοι που υπηρετούν στην πλησιέστερη Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ και το πλησιέστερο Τελωνείο που ανήκει στην ίδια τελωνειακή περιφέρεια.
Το Τελωνείο Ελέγχου μπορεί, εφ' όσον κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει τη συνδρομή και εμπειρογνώμονα από άλλη αρμόδια Υπηρεσία.

2. γ. Για τον εκάστοτε διενεργούμενο έλεγχο συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που ελέγχθηκαν και τα σχετικά αποτελέσματα.

Το εν λόγω πρωτόκολλο ελέγχου υποβάλλεται στις αρμόδιες Αρχές και ψηφιακό αντίγραφό του φυλάσσεται στον τηρούμενο ιδιαίτερο για κάθε δεξαμενή φάκελο στην εφαρμογή του Μητρώου δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων στη ΓΓΠΣ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες, ως και οι φορείς που διενεργούν τις εργασίες του ελέγχου-επιθεώρησης και της ογκομέτρησης, υποχρεούνται να δέχονται κάθε έλεγχο των αρμοδίων κατά το άρθρο 1 της παρούσας Αρχών σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας, να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους και να θέτουν στη διάθεσή τους το προς τούτο απαραίτητο προσωπικό καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

4. Η μη τήρηση των όρων και διατάξεων της παρούσας συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση που τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001), επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

5. Στην περίπτωση υπευθυνότητας του φορέα που διενήργησε τις σχετικές εργασίες ελέγχου-επιθεώρησης και ογκομέτρησης, πλέον των κατά το προηγούμενο εδάφιο διαδικασιών εις βάρος του, ενημερώνεται ο φορέας διαπίστευσης που χορήγησε την διαπίστευση, για τις δικές του ενέργειες, ενώ δεν γίνεται δεκτός ο φορέας για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου και ογκομετρήσεων δεξαμενών μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα και έλεγχος του φορέα διαπίστευσης και αναλόγως των αποτελεσμάτων αυτού.

Ανεξαρτήτως των κατά τα ανωτέρω ενεργειών προς τον φορέα διαπίστευσης, ενημερώνεται για τα ευρήματα των διενεργούμενων ελέγχων από τις αρμόδιες Αρχές το κατά το επόμενο άρθρο Μητρώο φορέων και επανεξετάζονται οι έλεγχοι και ογκομετρήσεις που ο συγκεκριμένος φορέας έχει πραγματοποιήσει μέχρι τον προηγούμενο έλεγχο, τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 7 Μητρώο διαπιστευμένων φορέων

1. Προς διευκόλυνση του ασκούμενου ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές δημιουργείται Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται οι διαπιστευμένοι φορείς που διενεργούν, σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας, μετρολογικούς ελέγχους δεξαμενών.

2. Το Μητρώο δημιουργείται και τηρείται στη ΓΓΠΣ, η οποία μεριμνά για την έγκυρη και συνεχή ενημέρωσή του.

Στο εν λόγω Μητρώο έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες Κεντρικές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και της Γενικής Διεύθυνσης ΓΧΚ, καθώς και τα αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου και οι Χημικές Υπηρεσίες Ελέγχου.

3. Τα στοιχεία του Μητρώου είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές για τον προγραμματισμό των κατά το άρθρο 6 της παρούσας δειγματοληπτικών ελέγχων, καθώς και για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών αποκλίσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 5.β του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 8Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1.α. Δεξαμενές των οποίων ο έλεγχος και η κατάρτιση των πινάκων ογκομέτρησης διενεργήθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές, κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, θεωρούνται ότι έχουν έγκριση χρήσης και οι πίνακες ογκομέτρησης ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και πάντως όχι πέραν της δεκαετίας από την ημερομηνία κατάρτισης τους, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο σημείο ΙΙΙ.Β.2 του Παραρτήματος Γ της παρούσας.

β. Μετά τη λήξη της ισχύος των κατά τα ανωτέρω πινάκων ογκομέτρησης, προκειμένου για την έγκριση χρήσης των δεξαμενών τηρούνται οι όροι και οι διατάξεις της παρούσας.

Προκειμένου για υποβληθείσες, πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιτηδευματιών, οι εργασίες για την ογκομέτρηση διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους της ΑΥΟ υπ' αριθ. Τ. 3200/25/ 30-5-1968 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την υποχρέωση των εν λόγω επιτηδευματιών να θέσουν στη διάθεση των αρμόδιων επιτροπών τον απαραίτητο διακριβωμένο από διαπιστευμένους φορείς εξοπλισμό.

Για μεταβατική περίοδο δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης μπορούν να διενεργούνται και από μη διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην παρούσα.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρούνται, εκ μέρους του φορέα, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα αναφορικά με την χρησιμοποιούμενη μέθοδο ογκομέτρησης, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και την εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού, ενώ ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας έλεγχος, από την αρμόδια επιτροπή διενεργείται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Παρέχεται προθεσμία ενός (1) έτους στους ενδιαφερόμενους επιτηδευματίες, οι οποίοι λειτουργούν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας και στις εγκαταστάσεις των οποίων διενεργούνται προμετρήσεις και επιμετρήσεις δεξαμενών, για την προμήθεια του απαραίτητου διακριβωμένου από διαπιστευμένους φορείς εξοπλισμού για τις μετρήσεις.

Τα προσαρτημένα στην παρούσα Παραρτήματα Α', Β', Γ', Δ', Ε' αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 9Έναρξη ισχύος - Καταργούμενες διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από της δημοσιεύσεώς της.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να έχουν ισχύ, όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, η ΑΥΟ υπ' αριθ. Τ. 3200/25/ 30-5-1968 και οι εκδοθείσες σε τροποποίηση αυτής ΑΥΟ, καθώς και κάθε άλλη σχετική ΔΥΟ που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Παραρτήματα Α', Β', Γ', Δ', Ε'
p001p002p003p004p005