Αρ. πρωτ. 2/87964 

Θέμα: «Επιχορήγηση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το οικ. έτος 2013»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Τoυ ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95) «Δημόσιο Λογιστικό, έλεγχος των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» και το ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»
2) Την αριθ. 2014380/377/0026/27.02.1998 (ΦΕΚ 450/Β΄/12.05.1998) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ. ή Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού»
3) Του ν.4095/2012(ΦΕΚ 226/Α/15.11.12) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού & των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών οικ. έτους 2013.
4) Το ΠΔ 90 (ΦΕΚ 144/Α/5-7-2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών»
5) Του άρθρου 9 του Ν. 3832/2010 «Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ 38/Α΄/9-3-2010)
6) Την αριθ. ΓΠ-400 (ΦΕΚ 2390/Α΄/28-8-2012) «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής»
7) Την αριθ. Δ6Α 1066361 ΕΞ2012/25-4-2012 (ΦΕΚ 1363/β/26-4-2012) Διυπουργική απόφαση « Συγκρότηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών , καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης αυτής , κατανομή και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Δ/νσεις του Υπουργείου Οικονομικών»
8) Την αριθμ. Δ5Α1169782ΕΞ/10.12.2012 απόφαση της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημ. Αναφορών σύμφωνα με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 16.460.092,00 ευρώ στον ΚΑΕ 2488 του Φορέα 23-110, για το έτος 2013 .
9) Την αριθμ.2/83370/19.09.2013 απόφαση της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης , σχετικά με την αύξηση του ποσοστού διάθεσης του ΚΑΕ 2488 ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΗ-ΜΙ110) Την πράξη 1 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία δεν εγκρίθηκε το ποσό που αφορά στην επιχορήγηση του Συλλόγου των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ για την ιδιωτική ασφάλιση των εργαζομένων, ύψους 450.000,00€, για το έτος 2013
11) Το αριθμ. ΓΠ-514/3-6-2013 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την επιχορήγηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για το οικ. έτος 2013 ύψους 4.002.523,00 ευρώ, καθώς και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος (Χ.Ε.) σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, του Ειδικού Φορέα 23-110, του ΚΑΕ 2488. Το ανωτέρω ποσό ανάληψης θα μεταφερθεί σε πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού της
ΕΛΣΤΑΤ που τηρείται στην Alpha Bank.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ