Ερώτηση

913ΑΑ. Αρθρο 16. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Άρθρο 61. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7. Συμπέρασμα: Εφ' όσον ο ενήλικος, πλέον, κάνει υποχρεωτικά δήλωση και ΔΕΝ έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα τότε δεν έχει ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης οπότε δεν χρειάζεται να προσκομίσει αποδείξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2238/94.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 61 υπόχρεο σε υποβολή φορολογικής δήλωσης είναι:

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και εφόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούμενους του άρθρου 7.

 

Επομένως όπως πολύ σωστά αναφέρατε  κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι υποχρεωμένο  να υποβάλει φορολογική δήλωση, ακόμη και μηδενική εκτός εάν είναι προστατευόμενο μέλος όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7

1.Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:
α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.
Eιδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
ε) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.
στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων.
ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.
η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.

Περαιτέρω, στην περίπτωση που  το ενήλικο πρόσωπο δεν βαρύνει τον φορολογούμενο και δεν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα θα  υποβάλλει  μηδενική δήλωση και δεν θα χρεωθεί  το τεκμήριο διαβίωσης ( 3.000  ευρώ για άγαμο)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.2238/1994 το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστούν ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ.

Άρα  εφόσον το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεστε δεν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα δεν έχει υποχρέωση να προσκομίσει αποδείξεις σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2238/94.

Η ομάδα της AST BOOKS.