Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 38 / 01.10.2013

ΘΕΜΑ: Χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους που λαμβάνουν χορηγία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας.

ΣΧΕΤ : Το αρ. πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ8/38/35814/18.07.2005 έγγραφο του πρώην Τ.Ε.Β.Ε.

Με το παραπάνω γενικό έγγραφο του πρώην Τ.Ε.Β.Ε, είχε γνωστοποιηθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2084/1992, δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Κοινοτήτων, Δήμαρχοι ή Βουλευτές και λαμβάνουν μία και μόνη σύνταξη (χορηγία) από το Δημόσιο, δεδομένου ότι η εν λόγω χορηγία δεν αποτελεί δικαίωμα λόγω παροχής εργασίας και καταβολής των ανάλογων εισφορών, αλλά χορηγείται εξαιτίας της άσκησης του συγκεκριμένου λειτουργήματος.

Το εποπτεύον Υπουργείο με το υπ΄αρ. Φ.11221/12719/768/29.07.2013 έγγραφο του, μας ενημέρωσε ότι από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 58 του Π.Δ. 169/2007, του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ορίζεται ότι στους περιορισμούς των παραγράφων 8 έως 13 του ιδίου άρθρου, που αφορούν την χορήγηση δεύτερης σύνταξης, δεν υπάγονται οι χορηγίες των Δημάρχων και των Προέδρων Κοινοτήτων, μόνον εφόσον οι ίδιοι έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους μέχρι 31.12.1984 ή προκειμένου για τους από μεταβίβαση συνταξιούχους, εφόσον οι δικαιοπάροχοι έχουν αναγνωρίσει το σχετικό δικαίωμα μέχρι 31.12.1984.

Περαιτέρω, κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Υπουργείου, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το υπ΄αρ. 58043/0092/15.05.2013 έγγραφο του διευκρίνισε ότι σύμφωνα με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η χορηγία των Δημάρχων και των προέδρων Κοινοτήτων εξομοιώνεται με σύνταξη δημοσίου.

Ως εκ τούτου, για ασφαλισμένους του Οργανισμού που λαμβάνουν χορηγία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας και έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους από 01.01.1985 και εφεξής, η χορηγία αυτή αποτελεί σύνταξη και οι ίδιοι θα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης, που προβλέπουν αυξημένες χρονικές και ηλικιακές προϋποθέσεις (Ν.2084/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ).

Αιτήματα που θα υποβληθούν, από τη λήψη της παρούσας και στο εξής ή εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, θα πρέπει να κρίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ