Αριθ. Πρωτ.: Φ.80000 / οικ. 25651 / 877 / 02.10.2013

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 περί ταυτόχρονης λήψης μισθού και σύνταξης μετά την ισχύ του ν.4151/2013»

Από τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 προβλέπεται περικοπή της σύνταξης σε περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη από τους ανωτέρω φορείς λόγω απασχόλησης στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και ως συνταξιούχοι απασχολούνται σε θέσεις του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται παράλληλα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του ν.2676/1999, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3385/2005 και της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.3863/2010, και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, αντίστοιχα.

α. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 από 1/1/2013

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1β, της υποπαραγράφου Β, της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, η ανωτέρω διάταξη αντικαταστάθηκε από 1/1/2013, όμως από τη γραμματική διατύπωση δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε συνταξιούχους φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 4 του ν.4151/2013, προβλέπεται από 1/1/2013 ανάλογη εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και για τις συντάξεις των συνταξιούχων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982, που χορηγούνται από ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ως εκ τούτου οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 εξακολουθούν να εφαρμόζονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

β. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 σε αιρετούς

Σύμφωνα με το μέχρι 31/12/2012 ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που κατέχουν θέσεις αιρετών οργάνων (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι κ.λπ.), ανεξάρτητα, εάν συνταξιοδοτούνται λόγω απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ή στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή λόγω αυτοαπασχόλησης, εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος του ΤΑΠ – ΟΤΕ, ηλικίας κάτω των 55 ετών, που κατέχει θέση δημάρχου, υπόκειται σε αναστολή της κύριας και επικουρικής σύνταξής του, ενώ μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του περικόπτεται η κύρια σύνταξή του κατά 70% για το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31/12/2011.

Από τις διατάξεις της περίπτωσης 1γ, της υποπαραγράφου Β, της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 (όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με την περίπτωση β της ίδιας υποπαραγράφου), έχουν εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξη, κατά περίπτωση βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Από τη γραμματική διατύπωση της εν λόγω ρύθμισης, δεν γίνεται διάκριση εάν η σύνταξη καταβάλλεται από το Δημόσιο ή από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ συγχρόνως, όπως προαναφέρθηκε, από 1/1/2013 οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 έχουν ανάλογη εφαρμογή για τους συνταξιούχους του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου μας.

Ως εκ τούτου, από 1/1/2013 οι συνταξιούχοι του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που λαμβάνουν σύνταξη από φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου μας και κατέχουν θέσεις αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998.

Συνεπώς, στη περίπτωση του συνταξιούχου του ΤΑΠ – ΟΤΕ, που κατέχει θέση Δημάρχου, από 1/1/2013 γίνεται περικοπή κατά 70% στο σύνολο του ποσού της σύνταξής του, ανεξάρτητα εάν έχει συμπληρώσει ή όχι το 55ο έτος της ηλικίας του.

γ. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 σε βουλευτές

Με το αριθ. Φ.10042/14241/470/31-7-2012 έγγραφό μας, σας είχαμε γνωρίσει ότι οι συνταξιούχοι φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που κατέχουν θέσεις βουλευτών, δεν υπόκειντο σε αναστολή ή περικοπή της σύνταξής τους, ανεξάρτητα εάν είχαν απασχοληθεί αποκλειστικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή τον ιδιωτικό τομέα ή είχαν αυτοαπασχοληθεί.

Μετά την ισχύ όμως των νόμων 4093/2012 και 4151/2013, από 1/1/2013 οι συνταξιούχοι φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου μας λόγω απασχόλησης αποκλειστικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και οι οποίοι κατέχουν θέση βουλευτή, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998, και ως εκ τούτου υπόκεινται σε περικοπή της σύνταξής τους κατά 70%.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΔΕΔΟΥΛΗ