ΠΟΛ.1052/7.5.2010 Διασύνδεση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας      

 

 
Αθήνα, 7 Μαΐου 2010
Αριθ.Πρωτ.: 10543/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Β
Ταχ. Δ/νση:Κ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Χαπίδης
Τηλέφωνο: 210-3375311,312
ΦΑΞ:210-3375001

ΠΟΛ: 1052

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 26 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι φορείς επενδύσεων που επιλέγουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται, στην υποβολή Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 20 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 ορίζεται, ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τον επενδυτή, τα απαραίτητα για τον έλεγχο της επένδυσης στοιχεία, τα στοιχεία με τα οποία πρέπει να ενημερώνεται η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής του Νόμου αυτού.

3. Με τις διατάξεις της αρ.1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ.1130/9.11.2006 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 3299/2004, ορίζεται, ότι οι επιχειρήσεις που υπαγάγουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο καθεστώς του νόμου αυτού, υποχρεούνται να υποβάλλουν τη «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» (Δ.Φ.Α.), ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://forologika.ependyseis.gr του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) και περαιτέρω υποβάλλουν στη αρμόδια Δ.Ο.Υ, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, εκτύπωση της Δ.Φ.Α. σε δύο αντίγραφα.

4. Η Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την αριθ. πρωτ: 60538/28-12-2009 εγκύκλιό της, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, έχουν πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και ως εκ τούτου μπορούν να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά (ήτοι να παραλαμβάνουν και να παρακολουθούν) τις Δ.Φ.Α. που υποβάλλονται, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3299/2004, από τις επιχειρήσεις αρμοδιότητας τους.

5. Η Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) με το αρ.4010898 ΕΞ/0030/08.04.2010 έγγραφό της, μετά από σχετικό έγγραφό μας, μας γνώρισε, ότι όλες οι Δ.Ο.Υ διαθέτουν εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει την σύνδεση τους με το σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

6. Εξάλλου, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 10 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α’ 6), η έναρξη δαπανών για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004, ήταν δυνατή έως και την 29η Ιανουαρίου 2010.

7. Ενόψει των ανωτέρω, σας κοινοποιούμε συνημμένα την αριθ. πρωτ: 60538/28-12-2009 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τα επισυναπτόμενα παραρτήματά της, αναφορικά με την διασύνδεση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του ιδίου Υπουργείου προκειμένου, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. να παραλαμβάνουν και ηλεκτρονικά τις «Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής» των επιχειρήσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους.

8. Επισημαίνεται, ότι οι επιχειρήσεις, για επενδυτικά σχέδια του ν.3299/2004 που άρχισαν να πραγματοποιούνται μέχρι και την 29η Ιανουαρίου 2010 και δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα εξακολουθούν να υποβάλλουν στη αρμόδια Δ.Ο.Υ, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, εκτύπωση της Δ.Φ.Α. σε δύο αντίγραφα.


Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ