Αρ. Πρωτ. Φ.80000 / οικ. 25774 / 1456 / 03.09.2013

Θέμα: Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής για την ενιαία είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ και ΤΑΠΙΤ.

(ΦΕΚ Β' 2452/01-10-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του νόμου 2042/92 (75/Α΄) «Αύξηση συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α΄) «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Σ.Σ. της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 213/92 (ΦΕΚ 102/Α΄) «Οργανισμός της Γεν. Γραμ. Κοιν. Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π. Δ/τος 63/2005 (A΄/98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Συνιστούμε στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επιτροπή για την ενιαία είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ και ΤΑΠΙΤ, η οποία αποτελείται από:

1. Τον Σπυρόπουλο Ροβέρτο του Αποστόλου με ΑΔΤ Π315538, Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ως συντονιστή,

2. τον Παπανικολάου Αναστάσιο του Κων/νου με ΑΔΤ ΑΒ783896, Διοικητή του ΕΤΕΑ, ως μέλος και αναπληρωτή του συντονιστή, όταν κωλύεται ή απουσιάζει,

3. τον Παππά Παύλο του Ηλία με ΑΔΤ Μ238571, Πρόεδρο του ΤΑΠΙΤ με αναπληρώτρια την Αλιπράντη Κυριακή του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΖ 575053, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης του ΤΑΠΙΤ,

4. τον Αθανασίου Αθανάσιο του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΒ 290239, Υποδιοικητή του ΕΤΕΑ, ως μέλος με αναπληρώτρια την Χριστοδούλου Ουρανία του Αγαμέμνονα, με ΑΔΤ Τ040134, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης του ΕΤΕΑ,

5. την Κουσκουνά Ευφροσύνη του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΚ 236740, Πρόεδρο της Ε.Α.Α., ως μέλος με αναπληρώτρια την Ζουλάκη Αγγελική του Ιωάννη με ΑΔΤ Χ196052, μέλος της Ε.Α.Α.,

6. την Άρτεμι Δεδούλη−Αναγνώστου του Στεφάνου, με ΑΔΤ Ι 178662, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως μέλος με αναπληρώτρια την Στελλάτου Ιουλία, του Παναγή με ΑΔΤ ΑΖ024180, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Πρόσθετης Ασφάλισης της Γ.Γ.Κ.Α.,

7. τον Βογιατζή Ιωάννη του Εμμανουήλ με ΑΔΤ Ι178662, Προϊστάμενο Τμήματος της Γ.Γ.Κ.Α. ως μέλος με αναπληρωτή τον Σπύρου Ευάγγελο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΑ120350, υπάλληλο της Γ.Γ.Κ.Α.,

8. τον Σαμαρά Λουκά του Ευαγγέλου με ΑΔΤ Ξ729871, Προϊστάμενο Τμήματος στη Δ/νση Μηχανογραφικών Εφαρμογών της Γ.Γ.Κ.Α., ως μέλος με αναπληρώτρια την Κλώτσα Σταυρούλα του Δημοσθένη με ΑΔΤ ΑΗ623340, ομοίως,

9. τη Γδοντάκη Χαρίκλεια του Στυλιανού, με ΑΔΤ Χ565626, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ως μέλος.

10. τον Παπαχρήστου Δημήτριο του Παύλου με ΑΔΤ ΑΚ 715703, Προϊστάμενο της Δ/νσης Ασφάλισης Εσόδων Διοίκησης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ως μέλος με αναπληρώτρια την Τριποδιανού Παρασκευή του Κων/νου με ΑΔΤ ΑΙ 116007, Προϊ σταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Ελέγχων της Δ/νσης Εσόδων Διοίκησης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,

11. την Βλαβιανού Ανθή του Σταύρου, με ΑΔΤ Χ631653, ειδική συνεργάτιδα στο Γραφείο του Διοικητή ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ως μέλος με αναπληρωτή τον Δαματόπουλο Δημήτριο του Κων/νου με ΑΔΤ ΑΑ046867, Προϊστάμενο Τμήματος της Υποδ/νσης Παρακολούθησης Λήψης Αναγκαστικών Μέτρων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ,

12. τον Αγιοστρατίτη Νικόλαο του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΕ 019465, υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού του ΕΤΕΑ, ως μέλος με αναπληρωτή τον Θεοδώρου Γεώργιο του Συμεών με ΑΔΤ Σ660812, υπάλληλο της Δ/νσης Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ,

13. την Λουγιάκη Χριστίνα του Εμμανουήλ με ΑΔΤ ΑΖ015571, υπάλληλο της Δ/νσης Πληροφορικής του ΕΤΕΑ, ως μέλος με αναπληρώτρια την Αντύπα Βασιλική του Γερασίμου με ΑΔΤ Σ169791, ομοίως,

14. τον Χρυσοχοΐδη Γεώργιο του Κων/νου με ΑΔΤ ΑΙ 004158 Προϊστάμενο Δ/νσης Μηχανογράφησης του ΤΑΠΙΤ, ως μέλος με αναπληρωτή τον Γάρδα Κων/νο του Δημητρίου με ΑΔΤ Ρ089741 υπάλληλο της Δ/νσης Μηχανογράφησης του ΤΑΠΙΤ,

15. την Τσιρίγκα Βικτώρια του Κων/νου με ΑΔΤ ΑΒ 655145, Προϊσταμένη Τμήματος της Δ/νσης Μηχανογράφησης του ΤΑΠΙΤ, ως μέλος με αναπληρωτή τον Χατζησταυράκη Σπυρίδωνα, του Μανούσου με ΑΔΤ ΑΗ 589285, υπάλληλο της Δ/νσης Μηχανογράφησης του ΤΑΠΙΤ,

16. τη Γανίδη Αικατερίνη του Κων/νου με ΑΔΤ Τ396147, ειδική συνεργάτιδα στο Γραφείου Υπουργού, ως μέλος με αναπληρώτρια την Σπανοπούλου Σταματία του Αθανασίου με ΑΔΤ Τ142915, ειδική επιστήμονα στο Γραφείο Υπουργού,

17. την Μπάρτζου Παναγιώτα του Νικολάου με ΑΔΤ Ρ163470, αποσπασμένη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΚΑ, ως μέλος με αναπληρωτή τον Ραχανιώτη Σωτήριο του Γερασίμου με ΑΔΤ Ρ598615, αποσπασμένο υπάλληλο στη ΓΓΚΑ, Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται:

α) Βρέκου Ελένη του Γρηγορίου, με ΑΔΤ ΑΗ284016,

β) Βογιατζόγλου Μαρία του Παντελή με ΑΔΤ ΑΙ101610,

γ) Καρτσακλή Παναγιώτα του Ιωάννη με ΑΔΤ Λ699679, υπάλληλοι της ΓΓΚΑ.

Έργο της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών και νομοθετικών προτάσεων για την ενιαία είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ μέσω της ΑΠΔ και του ΟΠΣ του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καθώς και η υποβολή νομοθετικών προτάσεων για την ομαδοποίηση διατάξεων που αφορούν τη βεβαίωση και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Η επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι 15.11.2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ