Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1149736 ΕΞ 02.10.2013

ΘΕΜΑ: «Απόσβεση αγωγών και λοιπών εγκαταστάσεων διανομής φυσικού αερίου».

ΣΧΕΤ: Το με Αρ.Πρωτ.: 025240/30 Απριλίου 2013 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και μετά τις αλλαγές που επήλθαν στις διατάξεις που καθορίζουν τον τρόπο απόσβεσης των παγίων των επιχειρήσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 3 του Ν.4110/2013 (Α’17) αντικαταστάθηκε η περίπτωση στ’ της παρ.1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε) και τροποποιήθηκε με την παρ.6 του Ν. 4141/2013 (Α’81), την παρ. 6 της υποπαρ. Δ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α’107) και την παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4170/2013 (Α΄163).

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4110/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την περ.γ’ της παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4141/2013, για δαπάνες αποσβέσεων που πραγματοποιούνται στις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

Επομένως, οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των αποσβέσεων όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησης των παγίων αυτών είτε αυτά αποκτήθηκαν πριν από την 01/01/2013 είτε μετά την ημερομηνία αυτή, με την προϋπόθεση ότι οι αποσβέσεις αφορούν στις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

2. Στην υποπερίπτωση γγ’ της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, καθορίζονται οι νέοι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Η υπαγωγή συγκεκριμένου παγίου σε συγκεκριμένο συντελεστή απόσβεσης είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται κατ’ αρχήν από την ίδια την επιχείρηση και στη συνέχεια από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων δόθηκαν από την Διοίκηση με την ΠΟΛ.1216/24.9.2013 εγκύκλιο διαταγή.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Ο Προϊστ. της Δ/νσης
Π. Μπαλάσκας