Αρ. Πρωτ. Δ18Α 5035385 ΕΞ 27.09.2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Αποφάσεων Υπουργού Οικονομικών.

Κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι αριθμ. Δ18Α 5030908 ΕΞ 23.8.2013 και Δ18Α 5030961 ΕΞ2013/23-8-2013 ΑΥΟ, όπως έχουν δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμ. 2250, τεύχος Β' της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 με ΑΔΑ ΒΛ93Η- ΡΩ2 και ΒΛ93Η-1Υ1 αντίστοιχα και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την αριθμ. Δ18Α 5030908 ΕΞ 23.8.2013 ΑΥΟ καθορίζεται διαδικασία παραλαβής καυσίμων με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης από την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης (MPFSEE) - Ταξιαρχία Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEBRIG) και τα μέλη του προσωπικού της για τις ανάγκες κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους. Η παραλαβή των καυσίμων από τα ανωτέρω δικαιούχα πρόσωπα πραγματοποιείται βάσει ατομικών βιβλιαρίων (κουπονιών) από τα πρατήρια υγρών καυσίμων σε τιμή χωρίς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Στη συνέχεια, για τις παραληφθείσες κατά τα ανωτέρω ποσότητες καυσίμων χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών συμψηφιστική ατέλεια ως προς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Επιπλέον, με την αριθμ. Δ18Α 5030961 ΕΞ2013/23-8-2013 ΑΥΟ τροποποιείται η αριθμ. Δ18Α 5017560 ΕΞ2010/22-4-2010 όμοια (ΦΕΚ 610/Β'/10-5-2010) «Όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημόσιας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων, που εισέρχονται στη χώρα μας από τρίτες χώρες - καθορισμός ανώτατης ποσότητας». Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη ΑΥΟ το όριο για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές καυσίμων των ανωτέρω φορτηγών αυτοκινήτων, όσον αφορά το ρυμουλκούμενο ψυκτικό θάλαμο αναπροσαρμόζεται από 150 λίτρα σε 200 λίτρα.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ