Αριθμ. Πρωτ.: Κ2 – 4798 / 03.10.2013

Θέμα: Έγκαιρη καταχώριση και ανακοίνωση καταχωρίσεων από τις Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η..

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής, και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή τους:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 όπως ισχύει1, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν να προχωρούν σε καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. το αργότερο μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης του υπόχρεου, εφόσον δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης κατά τον έλεγχο των συνυποβαλλόμενων με την αίτηση δικαιολογητικών και συνοδευτικών έγγραφων ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη νομιμότητά τους.

1 Το άρθρο 7 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προβλέπει στην παρ. 4 ότι :
«4. Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου, με την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πρωτοκόλληση της αίτησης και ελέγχει τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη νομιμότητά τους. Ο έλεγχος, που διενεργείται κατά το προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνει και την καταβολή κάθε τέλους που προβλέπεται από το άρθρο 8 και κάθε φόρου ή εισφοράς που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ως προϋπόθεση για την καταχώρηση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στις καταχωρήσεις, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5, το αργότερο μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης ή από την ημέρα κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 κοινοποιήσουν στην προαναφερόμενη υπηρεσία τις πράξεις τους....»
Βλ. επίσης και άρθρο 241 του ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο «Η προθεσμία αρχίζει την επομένη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της.», καθώς και το άρθρο 10, παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σύμφωνα με το οποίο «Οι προθεσμίες για τη Διοίκηση είναι ενδεικτικές, εκτός αν από τις διατάξεις που τις προβλέπουν προκύπτει ότι είναι αποκλειστικές. Οι προθεσμίες για την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων, δυσμενών για το πρόσωπο το οποίο αφορούν αμέσως, είναι αποκλειστικές.»

2. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου2, κάθε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. θεωρείται ότι συντελείται με την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. οπότε και αποδίδεται ένας, μοναδικός, για κάθε καταχώριση, κωδικός αριθμός καταχώρισης (ΚΑΚ) ο οποίος συνδέεται με την ακριβή ημερομηνία καταχώρισης της σχετικής πράξης.

2 Το άρθρο 5 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προβλέπει στην παρ. 7 μεταξύ άλλων ότι :
«Η καταχώρηση, αρχική ή μεταγενέστερη, θεωρείται ότι συντελέσθηκε με την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάσθηκαν στις αντίστοιχες βάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. με τρόπο, ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν, εφεξής, να ανακαλούνται αναλλοίωτα από την κεντρική μνήμη του Γ.Ε.ΜΗ. και να αναγιγνώσκονται με τεχνικά μέσα.
Μόλις συντελεστεί η καταχώρηση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει αυτομάτως και με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., αποδεικτικό καταχώρησης, στο οποίο αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα καταχώρησης της σχετικής πράξης και ένας, μοναδικός, για κάθε καταχώρηση, κωδικός αριθμός ("Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης"). Κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται με τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης και αναγράφει τον ακριβή χρόνο διενέργειάς της, την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και τον υπάλληλο που διενήργησε αυτήν. Ο υπάλληλος αυτός ευθύνεται για τον έλεγχο της προσβασιμότητας, της ορθότητας και της πληρότητας της καταχώρησης, με βάση τη σχετική αίτηση ή τα στοιχεία που δικαιολογούν την αυτεπάγγελτη καταχώρηση ή κάθε μεταγενέστερη πράξη αυτής.»

3. Όπως γίνεται σαφές από τα ανωτέρω, τόσο οι καταχωρίσεις στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. αρχικών καταστατικών (σύστασης) υπόχρεων οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης του ν. 3853/2010 ως ισχύει, όσο και κάθε μεταγενέστερη της σύστασης καταχώριση για όλους τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να γίνονται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός δύο εργασίμων ημερών

i. είτε από την ημέρα παραλαβής της αίτησης του υπόχρεου, εφόσον η αίτηση, τα προσκομισθέντα έγγραφα και τα λοιπά δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και είναι ακριβή και πλήρη

ii. είτε από την έκδοση διοικητικών πράξεων και την άσκηση εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων, από τις υπηρεσίες των Περιφερειών, όπου αυτή απαιτείται

4. Από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου νόμου3, τα έννομα αποτελέσματα επέρχονται από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. και όχι από την υποβολή από τον υπόχρεο του αιτήματος για καταχώριση. Συνεπώς δε μπορεί να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο καταχώρισης, και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να γίνει αποδεκτός από τρίτη υπηρεσία ως τέτοιο, ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής της αίτησης από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. Επομένως οποιαδήποτε προθεσμία (πχ. προθεσμίες υποβολής δηλώσεων έναρξης εργασιών ή μεταβολών-μετάταξης στη Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στο ν. 2859/2000 όπως ισχύει), εκκινά από την ημερομηνία που γίνεται η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως αποδεικνύεται και από το σχετικό ΚΑΚ. Είναι δε αυτονόητο ότι η χορήγηση ΚΑΚ με ημερομηνία προγενέστερη αυτής της πραγματικής καταχώρισης συνιστά αλλοίωση της ίδιας της βάσης δεδομένων του ΓΕΜΗ (βλ. άρθρο 5, παρ. 7 του ν. 3419/20054), είναι παράνομη και επισύρει κυρώσεις για τον καταχωριστή.

3 «Άρθρο 15
Αποτελέσματα της καταχώρησης
1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επέρχονται, ως προς τις ομόρρυθμες εταιρείες, τις ετερόρρυθμες εταιρείες (απλές ή κατά μετοχές), τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ`, δ` και ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α. Τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αποκτούν νομική προσωπικότητα.
β. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν τη μετατροπή ή το μετασχηματισμό των εταιρειών, συντελείται η μετατροπή των υπόχρεων εταιρειών σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, αστικούς συνεταιρισμούς και σε εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ`, δ` και ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού.
δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, με μόνη την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή της εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται.
ε. Επέρχεται η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.
στ. Επέρχεται η αναβίωση.»

4 Στην παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι :
«Κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. συσχετίζεται με τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης και αναγράφει τον ακριβή χρόνο διενέργειάς της ….»

5. Σε καμία διάταξη του ν. 3419/2005 όπως ισχύει δεν προβλέπεται προθεσμία για την έκδοση ανακοίνωσης από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με την καταχώριση, είτε αυτή προορίζεται για ανάρτηση στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΑΕ & ΕΠΕ) είτε απλώς για ανάρτηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (λοιπές εταιρικές μορφές). Ωστόσο, οι υπόχρεοι οφείλουν να προσκομίζουν τις ανακοινώσεις αυτές σε άλλες Υπηρεσίες εντός προθεσμιών που προβλέπονται από διατάξεις άλλων νόμων, πέραν του ν. 3419/2005 (πχ. άρθρο 36 του ν. 2859/2000 σχετικά με προθεσμίες υποβολής δηλώσεων έναρξης εργασιών ή μεταβολών- μετάταξης ή οριστικής παύσης εργασιών στις Δ.Ο.Υ.). Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί η επιβολή στους υποχρέους προστίμων ή/και άλλων διοικητικών κυρώσεων για μη έγκαιρη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι ανακοινώσεις οφείλουν να εκδίδονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο καλό θα είναι σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
Στέφανος Κομνηνός