Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1148233 ΕΞ 20.09.2013

ΘΕΜΑ: «Χρόνος έναρξης της κατά του Δημοσίου αξίωσης επιστροφής φόρου λόγω καθυστερημένης είσπραξης αναδρομικών αποδοχών».

Απαντώντας στο με αριθμ. πρωτ. 26260/9-7-2013 έγγραφό σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την 656/2002 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., που κοινοποιήθηκε με την 1096766/4861-21/0016/ΠΟΛ.1005/10.1.2003 διαταγή, έγινε δεκτό ότι η παραγραφή απαίτησης κατά του Δημοσίου αρχίζει από το χρονικό σημείο της επελεύσεως του γενόμενου λόγου (έκδοση δικαστικής απόφασης, ψήφιση νέου νόμου κ.λ.π) καθόσον προ του χρόνου αυτού δεν υπήρξε καν γεννημένη αξίωση επιστροφής του χρηματικού ποσού από το Δημόσιο.

2. Εξ άλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 7 αρθ. 84 του Ν.2238/1994 η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής ή αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση, μετά τρία (3) έτη απ΄ την ημερομηνία που η δήλωση αυτή όφειλε να υποβληθεί. Αν υποβληθεί ανακλητική δήλωση ή δήλωση με επιφύλαξη, η αξίωση για την επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημέρα της με οποιανδήποτε τρόπο αποδοχής της.

3. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας φορολογούμενος υπέβαλε την 1-8-2012 συμπληρωματική δήλωση οικον. έτους 2009 (χρήση 2008) λόγω αναδρομικών της σύνταξης της χρήσης 2008 που του καταβλήθηκαν το έτος 2011, σύμφωνα και με τη βεβαίωση που του χορήγησε το Γ.Λ.Κ την 25/4/2012.

4. Επομένως κατά την εκκαθάριση της συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2009 θα ληφθεί υπόψη ο παρακρατηθείς φόρος καθόσον η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο καταβολής των αναδρομικών αποδοχών.

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Π. Μπαλάσκας