Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ 5035657 ΕΞ 04.10.2013

Θέμα: Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε EURO σύμφωνα με το άρθρο 29 του Παραρτήματος ΙΙΙ της Απόφασης 2/2000 ΕΕ-Μεξικού.

Σχετ.: Η αρ.πρωτ. Δ17Γ 5017279 ΕΞ2013/02-05-2013 Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και κατόπιν νεώτερου εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας κοινοποιούμε επικαιροποιημένο ως προς το εθνικό νόμισμα της Κροατίας, τον πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Παραρτήματος ΙΙΙ της Απόφασης 2/2000 ΕΕ-Μεξικού.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως αντικαταστήσετε τον προηγούμενο πίνακα με τον κοινοποιούμενο.

Οι εν λόγω αξίες, υπενθυμίζεται ότι ισχύουν για:
1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα,
2) Τις προσωπικές αποσκευές των επιβατών και
3) Τα μικροδέματα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ

table