Αρ. Πρωτ.: Δ12 1150847 ΕΞ 04.10.2013

ΘΕΜΑ: Παραλαβή δηλώσεων και δικαιολογητικών.    

Σε συνέχεια των Δ12 1121500 ΕΞ 1.8.2013, Δ12 1124312  ΕΞ 7.8.2013, Δ12 1125315 ΕΞ 8.8.2013 και Δ12 1144717 ΕΞ 23.9.2013 διαταγών μας και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά και άμεσα η διαδικασία εκκαθάρισης των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το Οικονομικό Έτος 2013, τα προσκομιζόμενα από τους φορολογούμενους δικαιολογητικά, θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες σας για έλεγχο και πέραν της ημερομηνίας που είχε οριστεί με το Δ12 1144717 ΕΞ 23.9.2013 έγγραφό μας, δηλαδή την 30ή Σεπτεμβρίου 2013.

Περαιτέρω, σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και των στοιχείων των υποβληθεισών δηλώσεων που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τον φορολογούμενο με νέα στοιχεία, θα προχωράτε άμεσα στην οίκοθεν διόρθωση των δηλώσεων και την οριστικοποίησή τους, χωρίς να απαιτείται υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                                 

Ο Γεν. Γραμματέας  
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ