Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 39 / 07.10.2013

ΘΕΜΑ : «Φορολογικά στοιχεία που γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες, στις περιπτώσεις υποβολής τους από τους ενδιαφερόμενους ως δικαιολογητικά για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της αρ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ Β 1368/5-6-2013), που ισχύει από 5-6-2013 και εφεξής με την οποία:

α) ορίστηκαν τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις, που εκδίδονται από τις Δ.Ο. Υ, β) προσδιορίστηκαν τα φορολογικά εκείνα στοιχεία που γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες, στις περιπτώσεις υποβολής τους από τους ενδιαφερόμενους ως δικαιολογητικά για την διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

Με δεδομένο ότι από τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ η έναρξη, η διάρκεια και η λήξη της ασφαλιστικής σχέσης των ασφαλιζομένων στον Οργανισμό προσώπων αποδεικνύεται από φορολογικά τους στοιχεία, τα οποία προσκομίζουν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα και παρακαλούμε για την ενιαία εφαρμογή τους:

1. Στα ορισθέντα με τις προαναφερθείσες διατάξεις πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και τα εξής:

• Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου.
• Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου. Για τις ΟΕ, EE, ΕΠΕ και ΑΕ, οι οποίες συστήνονται και ολοκληρώνουν την έναρξή τους στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) δεν χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. βεβαίωση έναρξης εργασιών.
• Βεβαίωση διακοπής εργασιών.

2. Στις περιπτώσεις που, από τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί με εγκυκλίους της Διοίκησης, προβλέπεται η προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους φορολογικών στοιχείων ή υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του ν. 1599/86 για τη διεκπεραίωση ασφαλιστικών υποθέσεων τους, τα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ οφείλουν να δέχονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

2.1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, επικυρωμένο από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ή απλή φωτοτυπία αυτού, συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, δεδομένου ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος είναι διοικητικό έγγραφο.

2.2. Το ηλεκτρονικά χορηγούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα, μέσω του συστήματος TAXISNET, το οποίο έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή επικύρωσή του.

2.3. Τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπα El, Ε5) και τα συνυποβαλλόμενα με αυτήν έντυπα (Ε2, Ε3), καθώς και τη δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9), που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISNET, εφόσον έχουν εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και συνυποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο με την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

Όταν τα παραπάνω έντυπα έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στις Δ.Ο. Υ., γίνονται αποδεκτά: Επικυρωμένα από τη Δ.Ο.Υ αντίγραφα αυτών ή επικυρωμένα από διοικητική αρχή ή το ΚΕΠ ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ ή απλά φωτοαντίγραφα αυτών, συνοδευόμενα από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.

Για την απόδειξη της ύπαρξης εισοδημάτων από γεωργικό επάγγελμα ή για τον προσδιορισμό αυτών σε ποσοστό άνω του 50% των συνολικών εισοδημάτων, γίνεται δεκτό το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, συνοδευόμενο από την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων κατά τα ανωτέρω.

2.4. α. Τα μισθωτήρια συμβόλαια εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (μισθωτής ή εκμισθωτής) είναι διοικητική αρχή είναι διοικητικά έγγραφα και δεν απαιτείται η θεώρησή τους από τη Δ.Ο.Υ. Ως εκ τούτου γίνονται δεκτά:

Επικυρωμένα αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο μισθωτηρίων συμβολαίων ή απλά αντίγραφα αυτών που συνοδεύονται από την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

β. Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης ( μισθωτήρια συμβόλαια) αστικών ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο από 15€ κατά μήνα υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που το προσκόμισε, (άρθρο 77 ν.2238/1994). Αντίγραφα αυτών γίνονται αποδεκτά με την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

2.5. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/86, οι οποίες από 5-6-2013 και εφεξής δεν θεωρούνται από τις Δ.Ο.Υ. αλλά υποβάλλονται απευθείας στην υπηρεσία, η οποία ζητεί την προσκόμισή τους. Κατά συνέπεια δεν αναζητείται από τον ενδιαφερόμενο η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης, θεωρημένης από τη Δ.Ο.Υ με οποιοδήποτε περιεχόμενο, όπως η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα προηγούμενα έτη, αλλά αρκεί η υποβολή απευθείας στην υπηρεσία της Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα δηλώνει τα πραγματικά περιστατικά.

2.6. Απλές φωτοτυπίες των βεβαιώσεων:

  • Απόδοσης ΑΦΜ ή μεταβολής ατομικών στοιχείων,
  • Έναρξης ή μεταβολής εργασιών και
  • Διακοπής εργασιών,
  • οι οποίες συνοδεύονται από την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους. Ειδικά στις περιπτώσεις που κατατίθεται:
    • απλή φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, την οποία συνυποβάλλει ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει σε φωτοτυπία και ότι η επιχείρηση συνεχίζει τη λειτουργία της.
    • απλή φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών, στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, την οποία συνυποβάλλει ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει σε φωτοτυπία και ότι η επιχείρηση δεν έχει υποβάλλει νέα δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

2.7. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούν να εκτυπωθούν βεβαιώσεις έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, γιατί έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων και κυρίως αν έχουν υποβληθεί πριν από την εφαρμογή του TAXIS στις Δ.Ο.Υ., γίνονται αποδεκτές υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία και την ακρίβεια αυτών.

Κατά συνέπεια τα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ επί αιτημάτων αναδρομικής διαγραφής ή αναδρομικής διαγραφής και επανεγγραφής ασφαλισμένων ή άλλων αιτημάτων για τα οποία ελέγχεται η έναρξη ή η μεταβολή ή διακοπή εργασιών στη Δ.Ο.Υ, εφόσον έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης στη Δ.Ο.Υ και κυρίως αν έχει υποβληθεί πριν από την εφαρμογή του TAXIS, οφείλουν να δέχονται την υποβαλλόμενη στην υπηρεσία τους Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει την ημερομηνία έναρξης ή μεταβολής ή διακοπής εργασιών της επιχείρησής και δεν αναζητούν την προσκόμιση αντιγράφου κατατεθειμένης στη Δ.Ο.Υ Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/86 με την ένδειξη «παρελήφθη όμοια».

Με τον προαναφερθέντα τρόπο αντιμετωπίζονται και οι περιπτώσεις στις οποίες ελέγχεται η μη έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ.

Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης ή η μεταβολής ή διακοπής εργασιών ατομικών επιχειρήσεων διενεργείται έλεγχος στους φορολογικούς καταλόγους, όπου υπάρχουν και στο πρόγραμμα «ΚΕΠΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του φακέλου καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για την απόδειξη της ακρίβειας των δηλουμένων στην Υπεύθυνη Δήλωσή του στοιχείων. Για τις εταιρίες λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας δικαιολογητικά.

3. Το περιφερειακό τμήμα, στο οποίο κατατίθενται κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του ν.1599/86 καθώς και έγγραφα διοικητικά ή ιδιωτικά τα οποία υποβάλλουν σε φωτοτυπία οι ενδιαφερόμενοι, συνοδευόμενα από την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 υποχρεούται να ενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, αποστέλλοντας φωτ/φα αυτών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη διαπίστωση της ακρίβειάς τους.

Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά ανεξάρτητα από την επιβολή των ποινικών κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/86 η σχετική πράξη ανακαλείται αμέσως, (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/86 και άρθρο 10 παρ.3 ν.3230/2004).

4. Η Υπεύθυνη Δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση λήψης διοικητικών ή ποινικών μέτρων εναντίον του υπεύθυνα δηλούντος.

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερομένου , όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα ΚΕΠ, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 2690/1999 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 16 του ν.3345/2005).

5. Τα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ δύνανται να ενεργούν επικυρώσεις αντιγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με όμοιες του άρθρου 16 του ν.3345/2005. (Σχ. εγκύκλιος ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ 85/2005)

6 . Εκκρεμή αιτήματα εξετάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσης.

7. Η αρ. 46/2007 εγκύκλιος καθώς και κάθε άλλη κατά το μέρος που αναφέρονται στην υποχρέωση προσκόμισης από τον ενδιαφερόμενο θεωρημένης από την Δ.Ο.Υ. Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 με την ένδειξη «ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΟΜΟΙΟ» παύει να ισχύει.

Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας σας.

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ