Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2014, εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες προς τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τις Διαχειριστικές Αρχές για αποστολή στοιχείων δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 και προγραμματισμού των αναγκών του ΠΔΕ τα έτη 2014 – 2017 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής).

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν τη βάση για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να επισπευσθεί η έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης του ΠΔΕ 2014, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Βασικός γνώμονας είναι το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής, στο οποίο το ΠΔΕ ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει την ευθύνη στήριξης και ανασυγκρότησης της πραγματικής οικονομίας.

Έμφαση δίδεται στην ταχεία υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α.), και του Ε.Π. Αλιείας 2007-13, στην ολοκλήρωση των ημιτελών έργων του Γ΄ ΚΠΣ και του Ταμείου Συνοχής (2000 – 2006), καθώς και στην έναρξη των έργων της νέας προγραμματικής περιόδου (2014 – 2020).

Όσον αφορά την υλοποίηση του 2013, είναι σημαντικός ο συντονισμός και η εντατικοποίηση των ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων τόσο για την ικανοποίηση του στόχου ν+2 ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα, όσο και την επίτευξη του ετήσιου μνημονιακού στόχου απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων 2007 – 2013, συνολικού ύψους 3,89 δις ευρώ σε κοινοτική συνδρομή.

 

- Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου εδώ.

- Δείτε και κατεβάστε τους πίνακες (σε μορφή Excel): α)εκτιμήσεων/προβλέψεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εδώ, β)εκτιμήσεων και κατανομής επιχορηγήσεων/χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ ανά υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης εδώ.