ΠΟΛ 1056 11.05.2010 Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΠΟΛ : 1056

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Προς : Ως Π.Δ.

Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τμήμα Α
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3635963-3635480
FΑΧ : 210 3635077

Θέμα : Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1819/51 (ΦΕΚ 149/28.05.51 τ. Α) ¨Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 1041/80 (ΦΕΚ 75/02.04.80 τ. Α), και ισχύουν σήμερα.

2. Το αρ. 50/07.05.2010 ΕΜΠ έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφάλεια των συναλλαγών.

3. Την ανάγκη βελτίωσης και απλούστευσης των διαδικασιών, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την πληρωμή των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, καθώς και τη μείωση των διαδικασιών αυτών τόσο για το Δημόσιο όσο και για το συναλλασσόμενο.

4. Το γεγονός ότι η αύξηση των συναλλαγών με επιταγές έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κινδύνων κλοπής και ληστείας τόσο κατά την μεταφορά των χρημάτων όσο και κατά την ώρα της συναλλαγής και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Οφειλές προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιτήδευμα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή ανά ημέρα ποσό σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υπερβαίνει συνολικά τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

2. Τα λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, καταβάλλουν τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή, ανά ημέρα, ποσό σε Δ.Ο.Υ. υπερβαίνει συνολικά τα πεντακόσια (500) ευρώ.

3. Κάθε αντίθετο με τα ανωτέρω, όσον αφορά το όριο πληρωμών στις Δ.Ο.Υ. με μετρητά καταργείται.

4. Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 11 Μαΐου 2010, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο                                   Ο Υπουργός Οικονομικών

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                 Γεώργιος Παπακωνσταντίνου