Αρ. Πρωτ.: Δ12Β 1151599 ΕΞ 07.10.2013

ΘΕΜΑ: Η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ με την μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις.

ΣΧΕΤ: Η από 07.06.2013 αίτηση της …..

Απαντώντας στην αίτηση της ως άνω φορολογουμένης, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994, τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν μεριδιούχοι αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, αποτελούν για τους δικαιούχους αυτών εισόδημα από κινητές αξίες.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 54 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι, στα λοιπά εισοδήματα των άρθρων 24 και 25 ενεργείται παρακράτηση έναντι του φόρου που αναλογεί, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).

Εκτός από τις ρητά κατονομαζόμενες περιπτώσεις στο νόμο, όπου με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου - φυσικού προσώπου, στις λοιπές περιπτώσεις εισοδήματος από κινητές αξίες, με την παρακράτηση φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, συνεπώς αυτό φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. ι’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210Α) και του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α'), καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 3283/2004 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2778/1999. Η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει και για τα αμοιβαία κεφάλαια που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ).

4. Ακόμη, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4099/2012, διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις των άρθρων 2 έως και 106 του ιδίου νόμου υπάγονται οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι εταιρείες διαχείρισης των άρθρων 12 έως 35, που έχουν λάβει αδεία σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα. Οι εν λόγω ΟΣΕΚΑ δύνανται να λαμβάνουν τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου ή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ιδίου νόμου.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 ορίζεται ότι, τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών, ή με τη μορφή πρόσθετης αξίας από την εκποίηση μεριδίων ή μετοχών σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, που αποκτούν σε κάθε περίπτωση, οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι κατά περίπτωση, των ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Ως προς το Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000). Τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και προκειμένου περί ΑΕΕΜΚ δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του ν.2238/1994.

6. Από τα στοιχεία που μας έθεσε υπόψη μας με σχετική αίτησή της η φορολογουμένη αρμοδιότητάς σας κα ….. του ....., με ΑΦΜ………, προκύπτει ότι πιστώθηκε σε λογαριασμό που διατηρεί στην ……….ποσό από την εξαγορά μεριδίων που κατείχε στον αλλοδαπό ΟΣΕΚΑ …………… με ISIN(αριθμός ταυτότητας διεθνών αξιών) LU ………... που είναι εγκατεστημένος στο……………. Τα μερίδια του εν λόγω ΟΣΕΚΑ διατίθενται στην Ελλάδα από την …………….με την νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου(ΑΕΕΜΚ) (SICAV).

7. Έπειτα από σχετική επικοινωνία της υπηρεσίας μας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διευκρινίστηκε ότι πράγματι στην ιστοσελίδα της (www.hcmc.gr) υπάρχει κατάλογος με τους Αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ που έχουν γνωστοποιήσει διάθεση μεριδίων τους στην Ελλάδα στον οποίο εμπεριέχεται και ο εν λόγω αλλοδαπός ΟΣΕΚΑ…………, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει/συνεπάγεται ότι ο αλλοδαπός ΟΣΕΚΑ έχει λάβει άδεια λειτουργιάς ή εγκατάστασης στην Ελλάδα καθώς έχει έδρα το ………….

8. Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι, η πρόσθετη αξία από την εκποίηση μεριδίων σε τιμή ανώτερη από την τιμή κτήσης, που απέκτησε η εν λόγω φορολογουμένη ως μεριδιούχος του αλλοδαπού ΟΣΕΚΑ ……… δεν απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, ως μη προβλεπόμενη η απαλλαγή αυτή τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2238/1994, οι οποίες αναφέρονται μόνο σε αμοιβαία κεφάλαια και όχι σε ΟΣΕΚΑ με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου(ΑΕΕΜΚ), όσο και από τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.4099/2012 οι οποίες αναφέρονται σε ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

9. Επιπλέον, το παραπάνω εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, διότι δεν περιλαμβάνεται στις κατονομαζόμενες περιπτώσεις όπου με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου - φυσικού προσώπου και συνεπώς δηλώνεται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) στον κωδικό 296 «εισοδήματα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις».

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ